1.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่ 

   µ กิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   ณ วัดวังตะกู   โดยมีนักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6     เข้าร่วมจำนวน   25   คน 

   µ ค่ายความรู้คู่คุณธรรมสำหรับเด็ก   จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 – 22  มิถุนายน  2552    วังตะกู   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   จำนวน  50 คน    ประกอบด้วยการบริหารจิตเจริญปัญญา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมฐานเรียนรู้ธรรมะ  กิจกรรมกตัญญูกตเวทิตา  กิจกรรมบูชาผู้มีคุณ  กิจกรรมเรียนรู้สื่อธรรมะ  กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา 

   µ ภาพ เสียงแห่งคุณธรรมนำจิตใจ   ขยายปัญญาพาพอเพียง

                                              ð แบ่งกลุ่มนักเรียน  ศึกษาพุทธสุภาษิต   คำกลอนสอนใจ  และจัดทำแผ่นป้ายโดยวาดภาพประกอบ    นำไปติดไว้ในบริเวณต่าง ๆของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้อ่าน

                                              ðนักเรียนอารธนาศีลและแผ่เมตตาเวลาเช้าทุกวัน  หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ

                                              ðนักเรียนทุกคนสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะในวันศุกร์

                                              ðนักเรียนทุกคนนั่งสมาธิในเวลาพักกลางวันก่อนเข้าเรียนในเวลาบ่าย

                                             ðนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6   ไปฟังพระแสดงธรรมในวันธรรมสวนะที่วัดวังตะกู   ในระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา

                                       µ กิจกรรมการเรียนธรรมวันอาทิตย์  (การเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก  โท  ตรี )

   µ กิจกรรมใส่บาตรวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 

                                                   ð การใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีนาถฯ  วันแม่แห่งชาติ  

   ð การใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมพะชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว ฯ วันพ่อแห่งชาติ

   µ กิจกรรมเผยแผ่ธรรมโดยพระธรรมทูต

                                µ กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6)

                                µ กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

   µ กิจกรรมเด็กดีศรีวังตะกู

   µ กิจกรรมสานรักสายใย  เยาวชนใฝ่ใจกตัญญูต่อผู้สูงอายุ

2.  โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  (รักษา/ฟื้นฟู)  ทรัพยากรธรรมชาติ / ขยะ  ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนอย่างยั่งยืน           โดยใช้หลักวิชาการ   ความประหยัด   ความรอบคอบ  ได้แก่

   µ โครงการเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน   โดยจัดทำปุ๋ยหมัก ( เกษตรอินทรีย์)  การแยกประเภทขยะ ( กระดาษ   พลาสติก   ถ่านไฟฉาย )   การรณรงค์ประหยัดน้ำ     ประหยัดไฟ   

   µ กิจกรรมลูกเสือพัฒนาโรงเรียน   วัด    ชุมชน  

   µ กิจกรรมเรารักษ์คลองวังตะกู

                                        µ กิจกรรม  5  

                                        µ กิจกรรมสุขาน่าใช้   วังตะกูร่วมใจดูแลพัฒนา

                                        µ กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

                                        µ กิจกรรมการจัดภูมิทัศน์แนวพุทธ

             3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย   ได้แก่ 

                                µ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งสภานักเรียน )

                                       µ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์

                                       µ กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีเพื่อรณรงค์การเลือกตั้ง

    4. โครงการด้านเศรษฐกิจ   ได้แก่

   µโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน  ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร   อาชีพเกษตกรรม

     ð การเลี้ยงไก่ไข่

     ð การเลี้ยงปลาดุก

     ð การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ

     ð การเพาะเห็ดภูฐาน  การปลูกพืช - ผักสวนครัว  การปลูกข้าวโพด  ฯลฯ

                                                  µ กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนวัดวังตะกู (ส่งเสริมการออมทรัพย์ประจำสัปดาห์)

       µ กิจกรรมสหกรณ์ครบวงจร

                                                  µ กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 

                                                               µ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้   การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร   การทำน้ำยาสระผม  
การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม   การทำเจลล้างมือ

   µ กิจกรรมเกษตรสร้างรายได้

                                       µ กิจกรรมส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน

5. โครงการสร้างจิตสำนึกรักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ประเพณีวัฒนธรรมไทย    ได้แก่

                                     µโครงการ  ค่ายศิลปะ  ครั้งที่  3

                                            ð กิจกรรมการวาดภาพเหมือนบุคคลสำคัญด้วยสีน้ำ
                                                       
ð กิจกรรมการสร้างภาพเหมือนบุคคลด้วยสีเทียนชอล์ก
                                                       ð กิจกรรมการสร้างภาพเหมือนพระมหากษัตริย์/บุคคลสำคัญจากทรายสี
      
                                                 
ð กิจกรรมการสร้างภาพเหมือนพระมหากษัตริย์/บุคคลสำคัญด้วยกรดกัดกระจ
                                                       
ð กิจกรรมการเรียนรู้การพับกระดาษเป็นรูปสัตว์/ดอกไม้ 
                                                       
ð กิจกรรมการเรียนรู้การวาดภาพบนถุงผ้าด้วยสีน้ำพลาสติกลดภาวะโลกร้อน

   µ โครงการนิทรรศการ รวมใจรักในศิลปะ 

   µ กิจกรรมวาดภาพในโอกาสวันสำคัญของชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ประเพณีไทย

                                                      ð กิจกรรมประกวดการวาดภาพวันพ่อแห่งชาติ   วันแม่แห่งชาติ   วันสำคัญ   ประเพณีไทย   ฯลฯ

                                       µ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การตีกลองยาว    การรำไทย    อังกะลุง

                                       µ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันไหว้ครู

                                       µ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  วันลอยกระทง

                                       µ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  วันเข้าพรรษา   แห่เทียนจำนำพรรษา

                                       µ กิจกรรมการสวมใส่ผ้าไทย   การใช้สินค้าไทย 

                                       µ กิจกรรมชมรมต้นกล้าคุณธรรม  การทำบายศรี

                 6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

                                        µ กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

                                        µ กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน

                                        µ กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดด้วยการวิจัยแบบบูรณาการ

                                        µ กิจกรรมครูดีมีคุณธรรม

                                         µ กิจกรรมการอบรมสัมมนา การมีส่วนร่วมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน

                 7. โครงการจิตอาสาร่วมกับชุมชน

                                µ กิจกรรมรักษ์คลองวังตะกู

                                       µ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

                                       µ กิจกรรมพัฒนาวัด/ชุมชน  ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา    วันสำคัญของพระมหากษัตริย์