Header image
line decor
     หน้าแรก 
line decor
 


 
  ภายในกรอบเวลาของกลยุทธ์ฉบับนี้ โรงเรียนจัดการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนัก
สำนึกในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทาง ศาสนาและสถาบันการศึกษา
 
นิยามศัพท์เฉพาะ
 
  คุณธรรม หมายถึง  คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ วินัย  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ สุภาพ สะอาด และสามัคคี
 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านวิชาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัด
    กิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน สร้างเสริมความสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้ามามี
    ส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี(ครุภัณฑ์/นวัตกรรมการเรียนการสอน)เป็นสือในการแสวงหาความรู้ของ
    นักเรียน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการดำรงชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
5. สร้างความตระหนักสำนักในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี่ยง มีความสมานฉันท์  สันติวิธี วิถีชีวิต ประชาธิปไตย
6. พัฒนาครูให้เป็นครูมาตรฐานวิชาชีพ
 
1. ด้านคุณภาพนักเรียน นักเรียนทกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรม
    และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.ด้านบริหาร ส่งเสริมการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมภิบาลเน้นความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
    และใช้หลักประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ สร้างเสริมความสัมพันธ์ให้ชุมชน เข้ามามี
    ส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู่้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
    บูรณาการการเรีนรุ้อย่างเหมาะสม ยึดหลักคุณรรมนำความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ภมิปัญญา
    ข้อมูลสารสนเทศ และสื่อเทคโนโลยี อย่างหลากหลาย สอดคล้องคับความถนัดและสนใจของแต่ละบุคคล
4. ด้านบุคลากร บุคลากรทุกคนได้รรับการพัฒนาด้านวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
    มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และขวัญกำลังใจในการทำงานสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
   
   
โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3435-1943 E-mail : wangnamkhiew@yahoo.co.th