บุคคลากรในโรงเรียน
 
ลำดับที่
ภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1

ศศ.บ.การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2
นางลำเพย จิรศิลปศาสตร์
ครู คศ.3

คบ.คหกรรมศาสตร์

วิทยาลัยครูนครปฐม

3
นางวีนัส สุเรนทรประสิทธิ์
ครู คศ.3

กศ.บ.สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

4
นางวิลาพร บุญธายน
ครู คศ.3

ศษ.บ.สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5
นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว
ครู คศ.1

คบ.สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

6
นายเสน่ห์ ป้องกงลาด
ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 2
 
7
นางสวาท ป้องกงลาด
ครูศูนย์เด็กเล็ก
 
8
นางสาววรรณดี จำปา
ครูศูนย์เด็กเล็ก