ปรัชญาโรงเรียน " ความรู้ คู่คุณธรรม "
  หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
เป้าประสงค์และคุณลักษณะ
ตราและสีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
แกลลอรี่ภาพโรงเรียน
 
  นายวัฒนา   ศุภมงคล
นางนิตยาภรณ์    พลนิกร
 
  ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะศึกษา
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
 
 

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

                โรงเรียนมีผลงานดีเด่น และได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้ได้รับรางวัล ดังนี้

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันดนตรีไทยประยุกต์ จังหวัดนครปฐม ปี 2543
รางวัลชมเชย การประกวดกระทง จากจังหวัดนครปฐม ปี 2544 
รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเงิน ปี 2546 จากกระทรวงสาธารณสุข
รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปี 2547 จากกระทรวงสาธารณสุข
รางวัลชมเชย การประเมินโครงการช่วยเหลือดูแลนักเรียน สพท.นครปฐม เขต 1 ปี 2548 
รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด ประจำปี 2548 จากจังหวัดนครปฐม
รางวัลชมเชย การประกวดโรงเรียนพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2548
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จากสโมสรไลออนส์ ภาค 310 ดี
ระดับจังหวัด ปี 2549 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคกลาง
รองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันตอบคำถามสารนุกรมไทยระดับจังหวัด ปี 2550 จากสโมสรไลออนส์ ภาค 310ดี
เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคกลาง
รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามสารนุกรมไทย ระดับจังหวัด ปี 2552 จากสโมสรไลออนส์ ภาค
310 ดี เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคกลาง
เกียรติบัตร ผลงานดีเด่น การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและลูกน้ำยุงลาย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2551
เกียรติบัตรชมเชย การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2552
รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2552
เกียรติบัตร หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์จรรโลงและสืบสานวัฒนธรรมไทย
เกียรติบัตร ผ่านการรับรองมาตรฐานเรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้และเด็กไทยฟันดีในโครงการเด็กไทย
ทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552
นายชัยณรงค์  ยงยิ่งเชาว์  ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ ของวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี  2552
นายชัยณรงค์  ยงยิ่งเชาว์ ได้รับโล่ผู้ทำคุณงามความดี เป็นคนดี ศรีสังคม อบต.สามควายเผือกประจำปี2552
นายชัยณรงค์  ยงยิ่งเชาว์ ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะเสียสละ อดทนสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดี สำนักงาน สกสค. ประจำปี 2553
ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงาน ศิลปหัตถกรรมภาคกลาง รับเกียรติบัตร จาก สพฐ. ประจำปี 2552
รางวัลชมเชย การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวัน ตก รับเกียรติบัตร จาก สพฐ. ประจำปี 2552
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดนตรีไทย(อังกะลุง)ในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกรับ เกียรติบัตร จาก สพฐ. ประจำปี 2553
รางวัลเหรียญทอแดง การแข่งขันดนตรีไทย(ขิม)ในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกรับ เกียรติบัตร จาก สพฐ. ประจำปี 2553
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคอมพิวเตอร์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกรับเกียรติบัตร จาก สพฐ. ประจำปี 2553
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องบทขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ป.๔-๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ปี 2554
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ป.๔-๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ปี 2554
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ป.๔– ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ปี 2554
รางวัลเหรียญทอง (ตัวแทนเขตฯ) กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ปี 2554
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ Presenstation ระดับชั้น ป.๔-๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ปี 2554
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ระดับชั้น ป.๑-๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้น ป.๔-๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ปี 2554
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ปี 2554
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ขิม ๗ หย่อง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ปี 2554
เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ปี 2555
ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรชนะเลิศ ตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน สโมสรไลออนส์จังหวัดนครปฐม ปี 2555

 

 

 

.::โรงเรียนวัดสามควายเผือก 61/2 หมู่4 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์.034-289940  โทรสาร.034-289940 ::.