ปรัชญาโรงเรียน " ความรู้ คู่คุณธรรม "
  หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
เป้าประสงค์และคุณลักษณะ
ตราและสีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
แกลลอรี่ภาพโรงเรียน
 
 

นายวัฒนา   ศุภมงคล
นางนิตยาภรณ์    พลนิกร
รายงานการพัฒนาคุณภาพปี  2553

 
  ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะศึกษา
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
 
 

   
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
วิชาเอก
1
นายชัยณรงค์  ยงยิ่งเชาว์
ผู้อำนวยการ
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
2
นางเนตรทราย บังลังก์ปัทมา
รองผู้อำนวยการ
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
3
นางนิตยาภรณ์  พลนิกร
ครู คศ.3
คบ.
ประถมศึกษา
4
นางประกอบ  รัชตคุณ
ครู คศ.3
คบ.
เกษตรศาสตร์
5
นางภาณี สัตบุรุษาวงศ์
ครู คศ.3
กศ.บ.
ประถมศึกษา
6
นายวัฒนา  ศุภมงคล
ครู คศ.3
กศ.บ.
วิทยาศาสตร์
7
นางกมลลักษณ์  สุทธิวนิช
ครู คศ.2
คบ.
ประถมศึกษา
8
นางสาวณัฎฐนิช  สะมะจิตร์
ครู คศ.2
กศ.ม.
หลักสูตร
9
นางประภัศศรี  คงเจริญ
ครู คศ.2
คบ.
ประถมศึกษา
10
นางร่มเย็น      เส็งศรี
ครู คศ.2
คบ.
คหกรรม
11
นายอุดมศักดิ์ สิทธิยานนท์
ครู คศ.2
คบ.
สังคมศึกษา
12
นางจันทิราภรณ์ ผูกจิตร
ครู คศ.2
ศษ.ม.
ภาษาไทย
13
นางสาวมันทนา  กองเงิน
ครู คศ.1
คบ.
ภาษาอังกฤษ
14
นายปรีดา  กุลแสนไชย
ครู คศ.1
คบ.
คณิตศาสตร์
15
นายไพศาล ศรีจันทร์โฉม
ครู คศ.1
บธ.บ. ,ปวค., ศษ.ม
คอมพิวเตอร์
16
นางสาวธนภร ภูผา
ครูผู้ช่วย
คบ.
ปฐมวัย
17
นายคมกริช อารีย์
ครูผู้ช่วย
คบ.
คณิตศาสตร์
18
นางสันทนา  เชียมสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง
คบ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
19
นางสาวอำไพ  โลหิตศิริ
ครูอัตราจ้าง
คบ.
ภาษาไทย
20
นางขวัญฤดี อาภานันท์
ครูอัตราจ้าง
คบ.
ชีววิทยา
21
นางพัชรี พึ่งแพง
ครูอัตราจ้าง
คบ.
ปฐมวัย
22
นางสาวณัฐฐิรา สถิรพูนพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
คบ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
23
ว่าที่ร้อยตรี วิชาญ   ทองสมจา
ครูอัตราจ้าง
ร.ป.บ. , ปวค.
รัฐประศาสนศาสตร
24
นางธัญวลัย  โตอดิเทพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บธ.ม.
การจัดการทั่วไป
25
นางสาวนิตยา มณีแก้ว
พี่เลี้ยงเด็ก
คบ.
ปฐมวัย
26
นางสาวกุลณิชา โพชฌงค์เดช
บุคลากรวิทย์
วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ
27
นางสาวบุษยา  สัมเกษร
พี่เลี้ยงเด็ก
ม.6
-
28
นายสุริน  ศิริเดช
เจ้าหน้าที่บริการ
ม.3
-

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556

 
 

.::โรงเรียนวัดสามควายเผือก 61/2 หมู่4 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์.034-289940  โทรสาร.034-289940 ::.