Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  คณะกรรมการมูลนิธิ
  คณะกรรมการที่ปรึกษา
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลสถานศึกษา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
  สภาพปัจจุบัน
  ความภาคภูมิใจ
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

-

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 “นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET”

-

12-13 กุมภาพันธ์ 2557 “พ.จ.เกมส์” การแข่งขันกีฬาสี

-

รับสมัครเด็ก ป.1 วันที่ 6-10 มีนาคม 2557 หลักฐานตามหน้าเว็บโรงเรียน

 

 
 
หมายเหตุ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ SAR ไปแล้ว ให้ทำการแตก Zip ก่อนแก้ไขเอกสารหากทำไม่เป็นให้นำ flash Drive มาบันทึกไฟล์ที่ห้องวิชาการแทน
  ;