สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

สารสนเทศที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน

ประวัติ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
แผนที่
 ทำเนียบคร
ทำเนียบคณะกรรมการ
       สถานศึกษา

ทำเนียบภูมิปัญญา
       ท้องถิ่น

 
 
 สพป.นฐ.เขต 1
   กลุ่มนิเทศฯ
   สพฐ.
   Google
 

 

ภาพกิจกรรม
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

 

กีฬาสี

งานวันเด็ก

 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

2   พฤษภาคม  2554

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

8-10 มิถุนายน 2554

รับการประเมินรอบสามจาก สมศ.

 16 มิถุนายน 2554

 กิจกรรมไหว้ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นางวราภรณ์   มรกฎจินดา
ครู

 
นางสุปราณี   ศรีดอกไม้
ครู

 
นางวันเพ็ญ  อุทุมพร
ครู

 
 นางสาวจารุวรรณ  พัฒน์ไทยสงค ์
ครู

 ครูพี่เลี้ยง

 

นายเอก   เผื่อนปฐม
ช่างไม้ชั้น 3

 

พัฒนาระบบโดย  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140