การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

 เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง มี นายสมเดชน์  ชื่นเจริญ ประธานคณะกรรมการ
นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า ศน.สพป.นฐ.๒ กรรมการ และนางสาวผุสดี  จิรวัฒนกิจ ศน.สพป.นฐ.๑ กรรมการและเลขานุการ
ได้มาประเมินโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ นายธีระศักดิ์  เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน
คณะครูที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ นำเสนอและตอบคำถาม โดยมี นายธงชัย  บำรุงรัฐ ครูแกนนำ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นผู้พาชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
ในการนี้ นางจรรยาพร  ยอดแก้ว ศน.ประจำโรงเรียน ได้มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงและเป็นกำลังใจ
ผู้บริหารและคณะครู ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

102_2860.JPG

102_2861.JPG

102_2862.JPG

102_2865.JPG

102_2866.JPG

102_2868.JPG

102_2871.JPG

102_2873.JPG

102_2874.JPG

102_2876.JPG

102_2877.JPG

102_2879.JPG

102_2880.JPG

102_2885.JPG

102_2888.JPG

102_2889.JPG

102_2890.JPG

102_2894.JPG

102_2895.JPG

102_2896.JPG

102_2898.JPG

102_2902.JPG

102_2903.JPG

DSC02470.JPG

DSC02474.JPG

DSC02478.JPG

DSC02479.JPG

DSC02480.JPG

DSC02482.JPG

DSC02483.JPG

DSC02485.JPG

DSC02487.JPG

DSC02489.JPG

DSC02490.JPG

DSC02492.JPG

DSC02493.JPG

DSC02497.JPG

DSC02498.JPG

DSC02499.JPG

DSC02503.JPG

DSC02506.JPG

DSC02511.JPG

DSC02513.JPG

DSC02516.JPG

DSC02518.JPG

DSC02523.JPG

DSC02524.JPG

DSC02525.JPG

DSC02528.JPG

DSC02537.JPG

DSC02538.JPG

DSC02539.JPG

DSC02540.JPG

DSC02543.JPG

DSC02548.JPG

DSC02555.JPG

DSC02558.JPG

DSC02562.JPG

DSC02563.JPG

DSC02566.JPG

DSC02568.JPG

DSC02574.JPG

DSC02581.JPG

DSC02582.JPG