การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. สาธารณสุขเทศบาลเมืองนครนครปฐม
ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ทุกคน

100_4922.JPG

100_4923.JPG

100_4924.JPG

100_4925.JPG