รายการ
จำนวน
อาคารเรียนแบบ  017
อาคารอเนกประสงค์
ส้วมนอกอาคารเรียนแบบ 401
ห้องสมุดแบบเรือนไทย
เรือนเพาะชำแบบ พ.1
โรงรถนักเรียน
โรงรถครู
อาคารเรียนอนุบาล
อาคารชั่วคราว
ศาลาไทยกลางน้ำ
ที่แปรงฟัน
ที่ล้างมือ
ถังน้ำฝนซีเมนต์แบบฝ.33
ถังน้ำฝนซีเมนต์แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ถังน้ำฝนซีเมนต์(บริจาค)
บ่อบาดาล
อาคารแยกขยะ
เตาเผาขยะ
ห้องเก็บสื่ออุปกรณ์
อาคารแบบ สปช. 105/29
โรงอาหาร
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 ชุด
3 ชุด
1 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
1 บ่อ
1 หลัง
2 ชุด
1 ห้อง
1 หลัง
2 หลัง