ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง    

                               

แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขจาก งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

       โรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม)   ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
   ในโรงเรียนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   ได้ดำเนินการดังนี้
                                                -  อบรมและศึกษาดูงานบุคลากรในโรงเรียน
                                                -  นำนักเรียนไปอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
                                                -  นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  ดังนี้
                                                -  ให้ึความรู้สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
                                                 -   ทำน้ำยาล้างจาน/น้ำยาเอนกประสงค์
                                                 -   ปลูกผักปลอดสาร
                                                 -   น้ำหมักชีวภาพ
                                                 -   แก๊สชีวภาพ