บุคลากรในโรงเรียนวัดม่วงตารศ

 

นายธงชัย  งามยิ่งยศ

วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ)

 

นางประภารัตน์  ไทรทอง

วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. การประถมศึกษา

ตำแหน่ง ครู  คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้าบริหารงานบุคลากร

 

นางสุรีย์รัตน์  รูปสูง

วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. การประถมศึกษา

ตำแหน่ง ครู  คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน

 

นางวิมล  ตั้งธนะวัฒน์

วุฒิการศึกษา  กศ.บ. ภาษาไทย

ตำแหน่ง ครู  คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

 

นางอุไร  พักมี

วุฒิการศึกษา  กศ.บ. วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ครู  คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

 

นางจินดา  ทัพธวัช

วุฒิการศึกษา  ค.บ. นาฏศิลป์

ตำแหน่ง ครู  คศ.2 (ชำนาญการ)

 

นางจันทิมา  สุขโพธิ์เพ็ชร

วุฒิการศึกษา  ค.บ. การอนุบาลศึกษา

ตำแหน่ง ครู  คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)

 

นางวิไลลักษณ์  พึ่งดอกไม้

วุฒิการศึกษา  ค.บ. การประถมศึกษา

ตำแหน่ง ครู  คศ.2 (ชำนาญการ)

 

นางรัชนี  จงสมัย

วุฒิการศึกษา ศษ.บ. การประถมศึกษา

ตำแหน่ง ครู  คศ.2 (ชำนาญการ)

 

นางกัญญารัตน์  ศานตินิรันดร

วุฒิการศึกษา  ค.บ. การประถมศึกษา

ตำแหน่ง ครู  คศ.2 (ชำนาญการ)

 

นางธารรัตน์  กิ่งจันทร์

วุฒิการศึกษา  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ตำแหน่ง ครู  คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)

 

นางวัฒนา  จันทร์จารุภัค

วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว

ตำแหน่ง ครู  คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)

 

นางสมคิด  คนเทศ

วุฒิการศึกษา  ค.บ.  คหกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง ครู  คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)

 

นางสมปองใจ  สกุลวรรณวงศ์

วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ตำแหน่ง ครู  คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)

 

นางสาวกมลรัตน์  ห้วยหงษ์ทอง

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

 

นางสาวชนิดา  แสงสระคู

วุฒิการศึกษา  คบ. ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวมยุรี  แดงชอบกิจ

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

 

นายชุติเดช  สามฉิมโฉม

วุฒิการศึกษา  ปก.ศ.ต้น

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นางสาวฐานิตา  ประสาร

วุฒิการศึกษา  วท.บ. ชีววิทยา

ตำแหน่ง ครูธุรการ

 

นางจำเรียง  สืบพันธ์โกย

ตำแหน่ง แม่ครัว

 

นางบุญเรือน  สามิภักดิ์

ตำแหน่ง แม่ครัว