สภาพทั่วไป

                โรงเรียนวัดม่วงตารศ(สำอางค์เจริญผล)        ตั้งอยู่ที่  เลขที่  93/1  หมู่ที่  8   ตำบลทัพหลวง    
อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต
1           รหัสไปรษณีย์ 73000
โทรศัพท์
0-3420-9290  โทรสาร 0-34261-993   email   sprasit9@gmail.com      เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  (อนุบาล 1 – 2)   
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6     ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน
  คือ   นายประสิทธิ์     สืบพันธ์โกย

 

อาณาเขต

                                        ทิศตะวันออก        จดถนนสาธารณะ

                                        ทิศตะวันตก           จดคลองสาธารณะ

                                        ทิศเหนือ                 จดคลองชลประทาน

        ทิศใต้                       จดวัดม่วงตารศ

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                                             โรงเรียนวัดม่วงตารศ  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล  เป็นลักษณะของชุมชนชนบท

                  กึ่งเมือง  พื้นที่โดยรอบบริเวณส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยคลองชลประทาน  และวัดม่วงตารศ 

ลักษณะอากาศ

               สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของบริเวณนี้ อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ทำให้มีฝนตกชุกในฤดูฝน ในขณะที่ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ส่วนฤดูร้อนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างร้อน

เศรษฐกิจและสังคม

               ชุมชนในละแวกใกล้เคียงเกือบ 70%  เป็นเกษตรกร ปลูกผัก   ตอนเช้าหลังส่งเด็กมาโรงเรียนแล้วก็จะเข้าสวนไปดูแลผัก   จึงค่อนข้างเงียบ   ทั้งกลางวันกลางคืน ไม่มีสถานบริการอยู่ละแวกใกล้เคียง  มีร้านค้าประจำหมู่บ้านค้าขายของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ค่าครองชีพในชุมชนไม่สูงมากนัก รายได้ของประชาชน  โดยเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ8,000  บาท สำหรับอาชีพทำสวน ประชาชนจะมีรายได้ประจำตลอดปีจากการปลูกพืชหมุนเวียน  อาชีพรองลงมาจากปลูกผัก  คือรับจ้าง  มารายได้เฉลี่ย  วันละ  150  บาทต่อคน  รายได้ของประชาชนอีกทางหนึ่ง  แม่บ้านที่ไม่ได้ออกไปรับจ้างนอกบ้านจะรับกระชายมาซอย โดยได้ค่าจ้างประมาณกิโลละ  3  บาท  เป็นการช่วยค่าครองชีพได้ทางหนึ่ง