ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร)


     "การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมหรือให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากที่จะทำได้ ดังนั้น นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว จะต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆ กันไปด้วย"พระบรมราโชวาท เมื่อ 10 กรกฎาคม 2523

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร มีพื้นฐานการทำการเกษตร เพื่อนำผลผลิตมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ภายใต้โครงการ "เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนจากพื้นฐานและความมุ่งมั่นในการดำเินินงาน ในปีการศึกษา 2551 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนวัดเกาะวังไทรเข้าร่วมโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (โรงเรียน)

โรงเรียนได้จัดทำประชาคมนำเสนอผังฟาร์มต่อผู้เข้าร่วมทำประชาคม ประกอบด้วย 3 องค์กร หลัก ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน(บวร) และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัดเกาะวังไทร องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด รวมทั้งงบประมาณของโรงเรียน และทุนเดิมอันเป็นผลจากการทำการเกษตร เป็นต้น ทุนที่นมาขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกระุ้ตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ยุวเกษตรกรในโรงเรียนให้มีใจรักในอาชีพเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครูเกษตรพร้อมทั้งบุคลากรจากสถานีพัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ ประมง ตรวจบัญชีสหกรณ์ เกษตรตำบล และอีกหลายๆ องค์กร เข้ามาช่วย พาคิด พาทำ สร้างประสบการณ์จริง ทำให้ศูนย์เรียนรู้มีความสมบูรณ์ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็น "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโรงเรียน" ต้นแบบของจังหวัดนครปฐม

ข่าวการศึกษา

 

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติม