การเลี้ยงไก่ไข่


วัตถุประสงค์ของฐานเรียนรู้ ไก่ไข่

 1. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนใช้ศึกษาหาความรู้
 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่
 3. เพื่อนำผลผลิตไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเกาะวังไทร
 4. เพื่อฝึกความรักผิดชอบ และความอดทนให้กับนักเรียน
 5. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 6. เพื่อบ่มเพาะสร้างนิสัยความพอเพียง

วิธีการใช้ฐานเรียนรู้

 1. ศึกษาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม
 2. ศึกษาทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ
 3. ศึกษาในชั่วโมงเรียน หรือนอกเวลา

ข้อมูลความรู้

ไก่ไข่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้ผลผลิตต่อเนื่องเป็นเวลานาน และมีประโยชน์ต่อนักเรียนมาก โรงเรียนวัดเกาะวังไทรได้รับงบประมาณการเลี้ยงไก่ไข่ จากสำนักงานเกษตร และสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม ได้มอบไก่พันธุ์ให้กับทางโรงเรียน 100 ตัว พร้อมกับอาหารสำเร็จรูป 40 ถุง โดยไก่พันธุ์ที่ได้รับมอบหมายมาเป็นไก่ไข่พันธุ์โรส ส่วนโรงเรียน และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเลี้ยงไก่ ทางโรงเรียนดำเนินการจัดหาเอง โดยการใช้งบประมาณ จากศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ของศูนย์การเรียนรู้เลี้ยงแบบปล่อยกับพื้นโดยให้กินอาหารสำเร็จรูปที่ทางสำนักงานการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดนครปฐมจัดให้ และดำเนินงานโดยการมอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบ เป็นเวรประจำวัน เมื่อเลี้ยงไก่ไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ไก่ก็ให้ผลผลิตทางศูนย์เรียนรู้ ได้ส่งไข่ให้กับโรงอาหาร เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวัน อีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้กับบุคลากร และนักเรียนภายในโรงเรียน ไก่ไข่ให้ผลผลิตประมาณ 2 ปี ก็หยุดไข่ทางศูนย์เรียนรู้จึงมอบไก่พันธุ์ให้นักเรียนกลับไปเลี้ยงที่บ้านส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งขายให้กับโรงอาหารไก่รุ่นใหม่ที่ศูนย์เรียนรู้จะได้รับมาเลี้ยงได้รับงบประมาณจากบริษัท C.P. และโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยได้รับการประสานงานจากวิทยาลัยการเกษตร และเทคโนโลยี จังหวัดราชบุรี

ประโยชน์

 1. เป็นการฝึกพื้นฐานอาชีพให้กับนักเรียน
 2. เป็นการฝึกความรับผิดชอบ ความอดทน
 3. นักเรียนได้ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ
 4. ผลผลิตของไก่นำไปสร้างรายได้ให้กับศูนย์เรียนรู้

 

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติม