ห้องวิทยาศาสตร์

 

ผู้รับผิดชอบ   นายวิทยา  ศรีวิพัฒน์

 

วัตถุประสงค์การใช้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
2
. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
3
. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
4
. บริการสื่อการสอนและห้องทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

ตารางการใช้

 

วัน / เวลา

08.30

09.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

จันทร์

 

 

.4

 

.5

 

 

อังคาร

 

 

 

.6

 

 

พุธ

 

 

 

 

.5

 

พฤหัสบดี

 

.4

 

.6

.5

 

ศุกร์

 

 

 

.4

.6

 

 

หมายเหตุ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ครูผู้สอนต้องประสานงานให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน

 

ระเบียบการใช้
1. ไม่เข้าห้องโดยไม่มีครูดูแล
2 . ไม่เล่นหรือส่งเสียงดังในห้อง
3 . ไม่หยิบสารเคมีหรืออุปกรณ์เล่น
4 .  ถ้าจะทดลองนอกเหนือจากที่กำหนดต้องขออนุญาตก่อน
5.  ห้ามนำอาหารและเครื่องมือมารับประทานในห้อง
6.  ก่อนออกจากห้องต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

  

ห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบ  นางวันทนา  บัวสมบุญ     

 

วัตถุประสงค์การใช้

 

 

1. การค้นคว้า สืบค้นข้อมูลด้านวิชาการ
2.
การอ้างอิงทางวิชาการ

 

ตารางการใช้

 

วัน / เวลา

08.30

09.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

จันทร์

.5

.4

 

 

 

.6

 

อังคาร

.6

 

.4

 

.5

 

พุธ

 

.4

.6

 

 

 

พฤหัสบดี

 

 

.5

.4

 

 

ศุกร์

 

 

.6

.5

.4

 

 

ระเบียบการใช้
1.       ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้อง
2.       ไม่นำอาหารเข้ามารับประทานในห้อง
3.       ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4.       ไม่วิ่งเล่นในห้อง
5.       ช่วยกันรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้อง
6.       ปิดไฟและพัดลมทุกครั้งหลังเลิกใช้
7.       ยกเก้าอี้ทุกครั้งหลังเลิกใช้ห้อง

 

ห้องดนตรีอังกะลุง

 

ผู้รับผิดชอบ  นายสม ดอนไพรรอด  วิทยากร  นายเลี่ยมเงิน ดอนไพรรักษ์

 

วัตถุประสงค์การใช้

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีชั้นป.4 – .6

 

ตารางการใช้

 

วัน / เวลา

08.30

09.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

จันทร์

 

 

 

 

 

 

 

อังคาร

 

 

 

ดนตรี 4

 

ดนตรี 5

พุธ

 

 

 

 

 

 

พฤหัสบดี

 

 

 

 

ดนตรี 6

 

ศุกร์

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการใช้
1. ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้อง
2. ไม่นำเอาอาหารเข้ามารับประทานในห้อง
3. ไม่วิ่งเล่นและส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4. ช่วยกันรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์ในห้อง
5. ปิดไฟและพัดลมทุกครั้งหลังเลิกใช้

 

ห้องสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ  นายสุพจน์  บำรุงรักษา   

 

วัตถุประสงค์การใช้

 

 

1.  กิจกรรมจำหน่ายสินค้า  ทุกชั้นเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
2.  กิจกรรมฝึกหัดนักเรียนในการทำรูปแบบสหกรณ์

 

ตารางการใช เปิดบริการ เวลา  7.30 – 8.15 . ,  11.30 – 12.20 .  และ  15.30 – 16.00  . 

 

    07.00 – 07.30 .       เปิดห้องสหกรณ์
    07.30 – 08.15 .       ทำความสะอาดห้องและจำหน่ายสินค้า
    08.15 – 08.30 .       เจ้าหน้าที่ขายสินค้าเก็บเงินและติดกุญแจปิดห้อง
    11.30 – 12.30 .       ขายสินค้าในช่วงพักกลางวัน
    15.30 – 15.40 .       เปิดบริการ  เมื่อมีผู้มาซื้อสินค้าประธานเป็นผู้ขาย 

 

ระเบียบการใช
1.   จำหน่ายสินค้าเวลา  07.30 .- 08.15 .  ,  11..45 .– 12.45 .
2.    เข้าแถวชื้อสินค้าตามลำดับก่อนหลัง
3.     บอกหมายเลขสมาชิกทุกครั้งที่ชื้อสินค้า
4.    ช่วยกันรักษาสิ่งของภายในห้อง
5.   ถ้ามีปัญหาปรึกษาคณะกรรมการ

 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ผู้รับผิดชอบ  นายเสน่ห์  พาทัน  

 

วัตถุประสงค์การใช้

 

1.   กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
2.   กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในวิชา / กลุ่มสาระต่าง ๆ

 

ตารางการใช้

 

วัน / เวลา

08.30

09.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

จันทร์

 

 

 

 

 

 

 

อังคาร

 

 

 

ดนตรี 4

 

ดนตรี 5

พุธ

 

 

 

 

 

 

พฤหัสบดี

 

 

 

 

ดนตรี 6

 

ศุกร์

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการใช้
1.1   ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้อง
2    ไม่นำอาหารเข้ามารับประทานในห้อง
3    ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4    ไม่วิ่งเล่นในห้อง
5    ช่วยกันรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้อง
6    ปิดไฟและพัดลมทุกครั้งหลังเลิกใช้
7    ยกเก้าอี้ทุกครั้งหลังเลิกใช้ห้อง

 

ห้องปฏิบัติการ COMPUTER

ผู้รับผิดชอบ  นายธันวา อ่วมมณี 

 

วัตถุประสงค์การใช้

 

 

1.     กิจกรรมการเรียนการสอนความรู้ด้าน COMPUTER
2.     กิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิชา / กลุ่มสาระอื่น ๆ
3.     กิจกรรมเพื่อการค้นคว้า และการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

 

ตารางการใช้

 

วัน / เวลา

08.30

09.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

จันทร์

 

 

 

 

ป. 6

 

ป. 5

อังคาร

 

 

 

 

ป. 4

 

พุธ

 

 

 

 

ป. 1

 

พฤหัสบดี

 

 

 

 

ป. 2

 

ศุกร์

 

 

 

 

ป. 3

 

 

ระเบียบการใช้
1.     ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้อง
2.     ไม่นำอาหารเข้ามารับประทานในห้อง
3.     ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4.     ไม่วิ่งเล่นในห้อง
5.     ช่วยกันรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้อง
6.     ปิดไฟและพัดลมทุกครั้งหลังเลิกใช้
7.     ยกเก้าอี้ทุกครั้งหลังเลิกใช้ห้อง

 

สนามกีฬา

 

ผู้รับผิดชอบ   นายสุพจน์  บำรุงรักษา   
                      
นายสม  ดอนไพรรอด                

 

วัตถุประสงค์การใช้

 

1.     กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา
2.     กิจกรรมออกกำลังกาย
3.     กิจกรรมอื่น ๆ

 

ระเบียบการใช้
1.  เข้าแถวเดินให้เป็นระเบียบทั้งไปและกลับ
2.   ไม่ส่งเสียงดังหรือหยอกล้อเล่นกันในแถว
3.   ตัวแทนจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ ให้พร้อมตามที่ครูผู้สอนมอบหมาย
4 .  ปฏิบัติตามกฎและกติกาของกีฬาแต่ละชนิด