เครื่องหมายวรรคตอนน่ารู้

ความหมายและสัญลักษณ์

เครื่องหมายวรรคตอน  คือ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบคำ  ข้อความ  หรือประโยคต่างๆ  เพื่อให้อ่านได้ถูกต้อง
และเข้าใจความหมายยิ่งขึ้น  
เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย มีดังนี้

๑.      .         เรียกว่า  เครื่องหมายมหัพภาค  ( มะ – หับ – พาก  )

.     !     เรียกว่า   เครื่องหมายอัศเจรีย์  ( อัด – สะ – เจ – รี )

                ๓.     ?         เรียกว่า  เครื่องหมายปรัศนี  ( ปรัด – สะ – นี  )

๔.    (   )      เรียกว่า  เครื่องหมายนขลิขิต  ( นะ – ขะ – ลิ – ขิด  )

๕.             เรียกว่า  ไปยาลน้อย  ( ไป – ยาน – น้อย  )

๖.   ฯลฯ      เรียกว่า  เครื่องหมายไปยาลใหญ่  ( ไป – ยาน – ไหย่ )

๗.     -         เรียกว่า  เครื่องหมายยัติภังต์  ( ยัด – ติ  – พัง )

๘.  ___   เรียกว่า  เครื่องหมาย สัญประกาศ ( สัน-ยะ-ประ-กาด )

๙.  “    ”   เรียกว่า  เครื่องหมาย อัญประกาศ ( อัน-ยะ-ประ-กาด )

๑๐.    ”    เรียกว่า   เครื่องหมาย บุพสัญญา ( บุบ-พะ-สัน-ยา )

๑๑.          เรียกว่า  เครื่องหมาย ไม้ยมก ( ไม้-ยะ-มก )

๑๒. ..… เรียกว่า  เครื่องหมายจุดไข่ปลา  ( จุด-ไข่-ปลา )

๑๓.     /       เรียกว่า  เครื่องหมายทับ   ( ทับ )

๑๔.   =       เรียกว่า  เครื่องหมายเสมอภาค  (สะ - เหมอ - พาก )              

๑๕.     ,       เรียกว่า  เครื่องหมายจุลภาค   ( จุน - ละ - พาก )

                                                                    ...........................................................

 
คำสั่ง ให้นักเรียนกากบาท (X)ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว