๑.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของมาตราแม่เกอว
    ๒.  นักเรียนจำแนกคำในมาตราแม่เกอวได้ถูกต้อง
    ๓.  นักเรียนบอกคำในมาตราแม่เกอวได้ถูกต้อง
    ๔.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
 
    มาตราแม่ เกอว   คือ   คำที่มีตัว  ว เป็นตัวสะกด   อ่านออกเสียง ว  สะกด  เช่น
จิ๋ว  ฉิว  เรียว  อ่าว  คิ้ว  เต้นกำรำเคียว  ข้าวเหนียว  เจียวไข่  ไปแล้ว  นกแก้ว  แวววาว
ผมยาว  ว่ากล่าว  เที่ยวลาว  เป็นต้น

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว 
 
1. มาตราแม่เกอว หมายถึง
คำที่ไม่มีตัวสะกด
คำที่มีตัว ว เป็นตัวสะกด
คำที่มีตัว ย เป็นตัวสะกด
คำที่มีตัว ม มิ เป็นตัวสะกด

2. คำใดที่เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกอว
โรยรา
แวววาว
มากมาย
แตงกวา

3. ข้อใดมีคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกอวทุกคำ
เลี้ยว ราว ขวา
ปลิว วาด วัด
จิ๋ว กิน แห้ว
แมว หิว ข้าว

4. ข้อใดไม่ใช่คำที่มีตัวสะกดอยูในมาตราแม่เกอว
สาว
ดาว
เขียว
แว่น

5. "แม่ของแก้วเป็นทุกข์และกังวลว่า ถ้าได้ข้าวน้อยครอบครัวก็จะได้รับความเดือดร้อน" มีคำใดบ้างที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกอว
ข้าว ว่า
กังวล ว่า
แก้ว ข้าว
ความ ครัว

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

3d_basic_back.gif