๑.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของมาตราแม่เกย
    ๒.  นักเรียนจำแนกคำในมาตราแม่เกยได้ถูกต้อง
    ๓.  นักเรียนบอกคำในมาตราแม่เกยได้ถูกต้อง
    ๔.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
 
    มาตราแม่ เกย   คือ   คำที่มีตัว ย  เป็นตัวสะกด   อ่านออกเสียง ย  สะกด  เช่น
ช่วยด้วย  ง่ายดาย  พูดคุย  เปิดเผย  ถ่ายทอด  เรียบร้อย  สงสัย  หอมฉุน  คุ้ยเขี่ย  
เอร็ดอร่อย  วุ่นวาย  อธิบาย  รอยเท้า  กระจายเสียง  วายร้าย  ขยาย  จ้อย  หอยเจดีย์
หอยกระต่าย  เป็นต้น

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว 
 
1. มาตราแม่เกย หมายถึง
คำที่ไม่มีตัวสะกด
คำที่มีตัว ง เป็นตัวสะกด
คำที่มีตัว ย เป็นตัวสะกด
คำที่มีตัว ม มิ เป็นตัวสะกด

2. คำใดที่เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกย
โยงใย
ยึดมั่น
โวยวาย
ยืดหยุ่น

3. ข้อใดมีคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกยทุกคำ
รวย เขย สวาย
ม่าย ขยัน สลาย
โรย รับรอง ถวาย
ฉาย น้ำเงิน สบาย

4. ข้อใดไม่ใช่คำที่มีตัวสะกดอยูในมาตราแม่เกย
สมัย
สยาย
รุ่ยร่าย
เยี่ยมเยียน

5. "เวทนาวานรอ่อนน้อยน้อย กระจ้อยร่อยกะจิริดจิดจิดจิ๋ว" มีคำที่มีตัวสะกดในมาตรแม่เกยกี่ตคำ
คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

3d_basic_back.gif