๑.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของมาตราแม่กม
    ๒.  นักเรียนจำแนกคำในมาตราแม่กมได้ถูกต้อง
    ๓.  นักเรียนบอกคำในมาตราแม่กมได้ถูกต้อง
    ๔.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
 
    มาตราแม่ กม   คือ   คำที่มีตัว ม  มิ  เป็นตัวสะกด   อ่านออกเสียง ม  สะกด  เช่น
ม          เกม  คราม  กรรม  นาม  ออม  ขม  รอมชอม  ซุ่ม  ธรรมเนียม  สะสม  อารมณ์
             กรม  เจ้ากรม  เจ้าจอม  ปฐม  พระนาม  อาศรม  ทะนุถนอม  รื่นรมณ์
 มิ         ภูมิใจ  ภูมิ  ภูมิลำเนา  ภาคภูมิ  พระภูมิ  ภูมิภาค

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว 
 
1. มาตราแม่กม หมายถึง
คำที่ไม่มีตัวสะกด
คำที่มีตัว ง เป็นตัวสะกด
คำที่มีตัว ม มิ เป็นตัวสะกด
คำที่มีตัว ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด

2. คำใดที่เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กม
ริม
โมก
ย้อย
มวม

3. ข้อใดมีคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กมทุกคำ
ตุ่ม ขนม แมลง
ภูมิ ยาม เรืองรอง
ย่อม ถนอม เริงร่า
งาม รอมชอม ชุมนุม

4. ข้อใดไม่ใช่คำที่มีตัวสะกดอยูในมาตราแม่กม
เรียม
สาม
ชุ่ม
แมว

5. "สำนวนเป็นถ้อยคำที่มีคารมคมคาย มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าถ้อยคำธรรมดา" มีคำที่มีตัวสะกดในมาตรแม่กมกี่ตัว
คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

3d_basic_back.gif