๑.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของมาตราแม่กน
    ๒.  นักเรียนจำแนกคำในมาตราแม่กนได้ถูกต้อง
    ๓.  นักเรียนบอกคำในมาตราแม่กนได้ถูกต้อง
    ๔.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
 
    มาตราแม่ กน   คือ   คำที่มีตัว น  ญ  ณ  ร  รุ  ล  ฬ  เป็นตัวสะกด   อ่านออกเสียง น  สะกด  เช่น
น          ชิ้น  ชื้น  ด่วน  พยาน  สิ้นสติ  ซ้อน  เบน  แม่นยำ  ริน  กวีนิพนธ์  ขุนตาน  
             ดำเนิน  ทนต์  วันที่  ตำนาน  ดำเนิน  ใบลาน  ต้านทาน  อ่อนหวาน
ญ          กาญจนบุรี  เชี่ยวชาญ  เชิญ  เจริญ  ปัญหา  บัญชี  อารัญ  ห้าวหาญ  เทวัญ              แสนเข็น  อาสัญ  บุญญาธิการ  รามัญ  เมืองมอญ  สรรเสริญ  บำเพ็ญ              กตัญญูกตเวที  กล้าหาญ
ณ         ทารุณ  คุณภาพ  โบราณ  บริเวณ  คำนวณ  บัณฑิต  ขอบคุณ  คุณนาย             ประมาณ
ร           จราจร  อาจารย์  ประยูร  อาคาร  ต้องการ  ธนาคาร  บริการ  อนาทร  ทินกร
             เมืองมาร  ความเพียว  อุทร  ทหาร  อาหาร  การงาน  กาสร  กุญชร  พระนคร
             ราษฎร
ล          จลาจล  ชลบุรี  เครื่งจักรกล  ทูลสุกร  ชลเนตร  มูลช้าง  กราบทูล  สากล
             กาลเวลา  คนพาล
ฬ          ทมิฬ  กาฬโรค  พระกาฬ

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว 
 
1. มาตราแม่กน หมายถึง
คำที่ไม่มีตัวสะกด
คำที่มีตัว ม มิ เป็นตัวสะกด
คำที่มีตัว ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด
คำที่มีตัว น ณ ญ ร ล ฬ เป็นตัวสะกด

2. คำใดที่เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กน
รหัส
เวลา
ขุ้นเข้น
สำแดง

3. ข้อใดมีคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กนทุกคำ
เผอิญ ทินกร นิ้วนาง
เชิญ ตรึกตรอง กำเนิด
สิ้นบุญ กาฬสินทร์ อิดออด
แก่นขนุน วิญญาณ กุญชร

4. ข้อใดไม่ใช่คำที่มีตัวสะกดอยูในมาตราแม่กน
ทมิฬ
พื้นฐาน
แก่นสาร
ประดิษฐ์

5. คำในข้อใดที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กนมากที่สุด
ปลาวาฬเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
กล้าหาญเจริญอาหารจึงทานอย่างเอร็จอร่อย
คืนนี้คุณแม่ไปไหว้พระจันทร์
การบวก ลบ คูณ หาร ถือว่าเป็นพื้นฐานของวิชาคำนวณ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 3d_basic_back.gif