๑.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของมาตราแม่กบ
    ๒.  นักเรียนจำแนกคำในมาตราแม่กบได้ถูกต้อง
    ๓.  นักเรียนบอกคำในมาตราแม่กบได้ถูกต้อง
    ๔.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
 

    
มาตราแม่ กบ   คือ   คำที่มีตัว บ  ป พ ภ เป็นตัวสะกด  อ่านออกเสียง บ  สะกด
 เช่น
บ          ลูบ  ฟุบ  รบ  ลอบ  เล็บ  สลบ  ฉับไว  ประดับ  ขยับ  ซุบซิบ  อาบนำ้  ไหวพริบ  
            โต้ตอบ  เหน็บชา
ป          สรุป  ทวีป  ทำบาป  สาปแช่ง  ธูปเทียน  รูปภาพ  สัปดาห์  รูปหล่อ  ประชาธิปไตย
             อัปลักษณ์
พ         ภาพยนต์  ลพบุรี  งานศพ  มหรสพ  เคารพ  สภาพ  พิภพ  กรุงเทพฯ  อพยพ  
            นพรัตน์  นิพพาน  สรรพ  อานุภาพ  โพสพ  แม่นพดารา  เจ้าภาพ
ภ         พฤษภ  มีลาภ  โลภมาก

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว 

1. มาตราแม่กบ หมายถึง
คำที่ไม่มีตัวสะกด
คำที่มีตัว ง เป็นตัวสะกด
คำที่มีตัว ด หรือพยัญชนะอื่นเป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน ด สะกด
คำที่มีตัว บ หรือพยัญชนะอื่นเป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน บ สะกด

2. คำใดที่เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบ
สรุป
ขนุน
แสวง
พุทรา

3. ข้อใดมีคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบทุกคำ
เกษตร มลายู มรดก
โลภ กราบ รูปภาพ
ลาภ ตำรวจ อพยพ
แกลบ ทหาร ผลผลิต

4. คำว่า "มหรสพ" อยู่ในมาตราแม่ใด
แม่กก
แม่กน
แม่กบ
แม่กด

5. "พวกเราหายไปทีละตัวสองตัว บ้างก็ตาย บ้างก็หายสาบสูญ บ้างก็ถูกมนุษย์จับไปเล่น" มีคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบกี่คำ
คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

3d_basic_back.gif