๑.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของมาตราแม่ ก กา
    ๒.  นักเรียนจำแนกคำในมาตราแม่ ก กาได้ถูกต้อง
    ๓.  นักเรียนบอกคำในมาตราแม่ก กาได้ถูกต้อง
    ๔.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
 
    มาตราแม่ ก กา    คือ   คำที่ไม่มีตัวสะกด  หรือ  คำที่ประกอบด้วยพยัชนะและสระ  ไม่มีตัวสะกด  เช่น  ตา  อยู่  มี  ปลา  ไป  หา ปู  ที่  ถ้ำ  เขา  ไทร  แต่  ชาลี  เสียใจ  มา
เจ้าหมา  ท่าโก้  กระไร  ใบหญ้า  สำลี  อีกา  ลำน้ำ  ทำเล  เวลา  ยาดี  สีดำ  จำได้  ใคร
หาเงาะ  แวะมา  ท่าที  กระแส  เหลาะแหละ   เป็นต้น

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว 
1. มาตราแม่ ก กา หมายถึง
คำที่มีตัวสะกด
คำที่ไม่มีตัวสะกด
คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

2. คำใดเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่ ก กา
มะลิ
ดอกบัว
พุดซ้อน
นางแย้ม

3. ข้อใดมีคำที่อยู่ในมาตราเดียวกับคำว่า"ขำ" ทุกคำ
จ้า อาบ น้ำ
มี สาย คล้ำ
ตา เปิด ถ้ำ
หมา สี ดำ

4. " ในน้ำมีกุ้งหอยปูปลา "มีคำที่อยูในมาตราแม่ ก กา กี่คำ
๔ คำ
๕ คำ
๖ คำ
๗ คำ

5. ประโยคใดมีแม่ ก กา มากที่สุด
คุณพ่อและคุณแม่ไปเที่ยวตลาด
สดใสไปเที่ยวชายทะเลกับพี่
แม่ไก่ออกไข่วันละสี่ห้าฟอง
คุณครูสอนวิชาภาษาไทย

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

3d_basic_back.gif