หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา
เพื่อเตรียมประมวลผลข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น
มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน สําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

Keyboard

Mouse

Disk Drive

Hard Drive

CD-Rom

Scanner