ประวัติผู้จัดทำ

นายสุพจน์  บำรุงรักษา
ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยม่วง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.034-207277


 
3d_basic_home.gif