Online Degree, Online College Degree, Online Master Degree, Online Bachelor Degree
Life Experience Degree

เรื่อง การลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน

บทนำ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้ใช้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

   1.  สามารถหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
   และแสดงวิธีทำได้
   2.  บอกหลักและวิธีการลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวนได้
   3.  มีทักษะการลบ
   4.  มีทักษะการแก้ปัญหา
   5.  มีความคิดริ่เริ่ม
   6.  มีความสนุกสนาน

สาระการเรียนรู้
                    1.  การลบจำนวนที่มีหลายหลักต้องลลบจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกัน
โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น ทำเช่นนี้เรื่อยๆไป
                     2. การลบมีสองลักษณะ คือการลบแบบไม่ขอยืม กับการลบแบบขอยืม
                     3. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีหลายหลักใช้วิธีการลบจำนวนที่มีอยู่ในหลักเดียวกัน และการลบจะมีการกระจายจากหลักหนึ่งไปยังหลักทางขวา เมื่อตัวตั้งในหลักถัดไปทางขวามือนั้นมีค่าน้อยกว่าตัวลบในหลักเดียวกัน