ครูคุณภาพที่สังคมต้องการ


 

ทักษะสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของครูคุณภาพคือ ทักษะการออกแบบบทเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเหมาะสมและขยายเพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ

ครูต้องวางแผนการสอนโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างเป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ ทำได้ และเป็นคนอย่างไรในสังคม ดังนั้น การสอนของครู ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสอน การวัดประเมินผลในชั้นเรียน จะต้องสอดแทรกทักษะการคิด กระบวนการคิดในสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการบูรณาการข้ามสาระ การเรียนรู้ต้องให้นักเรียนเป็นผู้คิดและลงมือทำ ครูควรเริ่มพัฒนานักเรียนจากระดับที่นักเรียนเป็นอยู่ แล้วค่อยๆ จัดการสอนให้ท้าทาย เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ครูอาจเป็นผู้ที่เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนในเรื่องนั้นๆ ในขณะเดียวกัน ครูต้องคิดสะท้อนเกี่ยวกับการสอนของตน ให้เกิดความเข้าใจในข้อเด่น ข้อด้อย ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค ปรับปรุงวิธีการของตนให้เหมาะสม ทันสมัย ยืดหยุ่นเสมอ  ภาคภูมิใจในตนเอง และพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น ชักชวนเพื่อนครูให้ร่วมกันพัฒนาการสอน เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

คุณภาพของครู ควรอยู่ระดับใด


 

bronze01_up_4.gifระดับ 5
     ช่วยให้นักเรียนวางแผน ลงมือปฏิบัติสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติเข้าใจวิธีการคิด การเรียนรู้ของตน และนำวิธีการเรียนรู้นั้นไปใช้ในเรื่องอื่น ครูและ นักเรียนใช้มิติคุณภาพร่วมกันประเมินงาน / การแสดงออกของครูค้นพบลีลาเห็นช่องทางพัฒนาการสอนคิด เผยแพร่พาเพื่อนครูพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

bronze01_up_3.gifระดับ 4
         
ใช้คำถามหลากหลายจัดกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือช่วยคิดมาใช้ให้นักเรียนได้วิเคราะห์สังเคราะห์หาทางเลือก  สร้างความคิดรวบยอด สรุปหลักการได้เอง งานที่หมอบหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงกระตุ้นให้ไตร่ตรองวิธีคิดเข้าใจมุมมองที่หลายหลาก  ใช้มิติคุณภาพประเมินงาน / การแสดงออก  ท้าทายให้คิดต่อยอด

bronze01_up_2.gifระดับ 3
    
ใช้คำถามช่วยให้นักเรียนค้นพบความสัมพันธ์ของเนื้อหา   ทักษะกับความคิดรวบยอดในมาตรฐานของสาระการเรียนรู้   ช่วยให้นักเรียนจำ นำไปใช้ได้ดีงานที่มอบหมายท้าทายซับซ้อน การประเมินมีเกณฑ์ที่ขัดเจน นักเรียนใช้เป็นแนวทางพัฒนางานได้  เปิดรับสิ่งที่แตกต่าง

bronze01_up_1.gifระดับ 2
     
สอนครบเนื้อหาตามมาตรฐาน นักเรียนรวบรวมข้อมูล  ฟัง  อ่าน  สังเกต  บันทึก  สิ่งที่เรียนสัมพันธ์กันเล็กน้อย  ใบงาน ใบความรู้ไม่ลึกซึ้ง ครูบอกความคิดรวบยอด งานที่มอบหมาย เปิดโอกาสให้ตอบหลากหลายการตรวจงานมีหลักเกณฑ์คร่าว ๆ

bronze01_up.gifะดับ 1
      
บรรยายครบตามเนื้อหา  สิ่งที่สอนไม่สัมพันธ์กัน  ขาดความคิดรวบยอดไม่เชื่อมโยงกับมาตรฐานประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน  งานที่มอบหมายเน้นแบบฝึกหัดทบทวน  การตรวจงานเพื่อรู้คำตอบถูกผิดเท่านั้น

กลับหน้าหลัก