เกี่ยวกับ สกสค. นครปฐม

หน้าหลัก
ความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
จุดประสงค์
ภารกิจหลัก

บุคลากร


                                                    

                                                          

             ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ความหมายของตราสัญลักษณ์ ์พระพฤหัสบดี    เป็นเทพ ผู้ทรง ความรู้เป็นนักปราชญ์จึงนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของ สำนักงานแห่งนี้ โดยมีฉัตร 5 ชั้น ขนาบ 2 ด้าน ฉัตรมีความหมาย การคุ้มครอง คุ้มกัน ส่งเสริมความหมายโดยรวม ก็คือ พระพฤหัสบดี จะทรงคุ้มครอง คุ้มกันสำนักงานแห่งนี้ ให้มีสวัสดิภาพ และเจริญรุ่งเรือง

 

 

                       เอกสารงาน ช.พ.ค.
แบบฟอร์มรับสมัครสมาชิก  ช.พ.ค.
แบบฟอร์มขอรับค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.(ช.พ.ค. 5)
แบบฟอร์มหนังสือรับมอบอำนาจ (ช.พ.ค. 15)
แบบฟอร์มการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค. 1/1)
แบบฟอร์มการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค. 1/2)

แบบฟอร์มสมาชิกเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน  (ช.พ.ค.21)
แบบฟอร์มสมาชิกขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิก  (ช.พ.ค. 12)

                       เอกสารงาน ช.พ.ส.

แบบฟอร์มรับสมัครสมาชิก  ช.พ.ส.
แบบฟอร์มขอรับค่าจัดการศพ  ช.พ.ส.(ช.พ.ส.29)
แบบฟอร์มหนังสือรับมอบอำนาจ (ช.พ.ส.17)
แบบฟอร์มแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีหย่า (ช.พ.ส. 8)
แบบฟอร์มแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสเงคราะห์ครอบครัวกรณีหย่า ( ช.พ.ส.8/1)

แบบฟอร์มสมาชิกเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสมาชิก (ช.พ.ส. 21)
แบบฟอร์มสมาชิกขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิก กรณีถูกถอนชื่อ (ช.พ.ส.27)

     เกี่ยวกับ ช.พ.ค.
สมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระ
สมาชิก ช.พ.ค. ตอบรับใหม่
สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม    งวด 3/2554

                เกี่ยวกับ ช.พ.ส.
สมาชิก ช.พ.ส. ค้างชำระ
สมาชิก ช.พ.ส. ตอบรับใหม่
สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม    งวด 3/2554

                  เงินสงเคราะห์รายศพ
           ประจำเดือน  ตุลาคม  2555
ช.พ.ค.  493        บาท    
ช.พ.ส.  228        บาท
ดูย้อนหลัง  ช.พ.ค      ช.พ.ส.        

                                                                                                                                                                       
                                                                                             
                       

                                                                  สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม   เลขที่  15  ถ. เทศา  ซ.  ต.พระปฐมเจดีย์  อ. เมือง จ.นครปฐม 73000  
                                                                                                                                      โทร. 034-258266-7
                                                                                                                                     โทรสาร  034-258267