เกี่ยวกับ สกสค. นครปฐม
หน้าหลัก
ความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
จุดประสงค์
ภารกิจหลัก

บุคลากร
ติดต่อเรา


รายชื่อตอบรับผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน    ถึง 19 มิถุนายน   2554
รายชื่อตอบรับผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ส. ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน  ถึง  16 มิถุนายน    2554
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระงวด  7/ 2555   ทั้งจังหวัด
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ค่างชำระงวด 7/ 2555 ทั้งจังหวัด
หลักเกณฑ์การกู้เงิน ช.พ.ค.ไม่เกิน   3  ล้านบาท
หลักเกณฑ์การกู้  ช.พ.ค.  ไม่เกิน  3 ล้านตามของอายุผู้กู้
หนังสือแจ้งขยายวงเงินกู้โครงการสวัสดิการกู้ ช.พ.ค. ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบกู้โครงการสวัสดิการกู้ ช.พ.ค. ไม่เกิน  3  ล้าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555
แจ้งเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงิน ช.พ.ค. โครงการ ไม่เกิน 3 ล้าน

       
       
        
   
       
       

                           เอกสารงาน ช.พ.ค.
แบบฟอร์มรับสมัครสมาชิก  ช.พ.ค.
แบบฟอร์มขอรับค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.(ช.พ.ค. 5)
แบบฟอร์มหนังสือรับมอบอำนาจ (ช.พ.ค. 15)
แบบฟอร์มการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค. 1/1)
แบบฟอร์มการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค. 1/2)

แบบฟอร์มสมาชิกเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน  (ช.พ.ค.21)
แบบฟอร์มสมาชิกขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิก  (ช.พ.ค. 12)

                     เอกสารงาน ช.พ.ส.

แบบฟอร์มรับสมัครสมาชิก  ช.พ.ส.
แบบฟอร์มขอรับค่าจัดการศพ  ช.พ.ส.(ช.พ.ส.29)
แบบฟอร์มหนังสือรับมอบอำนาจ (ช.พ.ส.17)
แบบฟอร์มแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีหย่า (ช.พ.ส. 8)
แบบฟอร์มแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสเงคราะห์ครอบครัวกรณีหย่า ( ช.พ.ส.8/1)

แบบฟอร์มสมาชิกเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสมาชิก (ช.พ.ส. 21)
แบบฟอร์มสมาชิกขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิก กรณีถูกถอนชื่อ (ช.พ.ส.27)

                     

     เกี่ยวกับ ช.พ.ค.
สมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระ
สมาชิก ช.พ.ค. ตอบรับใหม่
สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม   งวด 6/2555

            เกี่ ยวกับ ช.พ.ส.
สมาชิก ช.พ.ส. ค้างชำระ
สมาชิก ช.พ.ส. ตอบรับใหม่
สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม    งว6/2555

              เงินสงเคราะห์รายศพ
           ประจำเดือน  ตุลาคม  2555
ช.พ.ค.  493         บาท    
ช.พ.ส.  228        บาท
ดูย้อนหลัง  ช.พ.ค      ช.พ.ส.        

                                                                         
                                                                                                     Web Design Factory                                                                                                                                                                                                                                               
                             

                                                                  สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม   เลขที่  15  ถ. เทศา  ซ.  ต.พระปฐมเจดีย์  อ. เมือง จ.นครปฐม 73000  
                                                                                                                                      โทร. 034-258266-7
                                                                                                                                     โทรสาร  034-258267