ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายดุสิต หังเสวก

ศึกษานิเทศก์

ผอ.กลุ่ม

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางละม้าย  จันทร์เขียว

ศึกษานิเทศก์

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางกรุณา ธูปแพ

ศึกษานิเทศก์

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

นายไชยากาล   เพชรชัด

ศึกษานิเทศก์

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมา

ศึกษานิเทศก์

 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา

นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์

ศึกษานิเทศก์

 หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานนิเทศและติดตาม
ประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

นางจรรยาพร  ยอดแก้ว

ศึกษานิเทศก์

หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

นางสาววิไล   คชศิลา

ศึกษานิเทศก์

 หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นางกุลธิดา   ปัญญาจิรวุฒิ

ศึกษานิเทศก์

 หัวหน้ากลุ่มงาน

งานธุรการ

นางสุนีย์ นิ่มคล้าย

พนักงานธุรการ

หัวหน้างาน

 กลับหน้าแรก