กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

 

 

นายไชยากาล  เพชรชัด
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและ   
ประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวจุรีพร   แจ้งธรรม

 กลับหน้าแรก   กลับหน้าบุคลากร