สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

bullet12_push.gif ทำความรู้จัก ศน.
bullet12_push.gif e-mail ศน.
bullet12_push.gif ศน.และโรงเรียนที่รับผิดชอบ
bullet12_push.gif ศน.ประจำกลุ่มโรงเรียน
bullet12_push.gif ศน.ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกัน
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานวัดและประเมินผล
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานนิเทศระบบบริหารฯ
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานเลขานุการ
bullet12_push.gif เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธุรการ

 


คลิกภาพเพื่อชมเว็บไซต์ส่วนตัว

ผอ.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร

รองสมเดชน์  ชื่นเจริญ

รองสภาพ  พุทธคุณ

ศน.พรรณภา  พูลบัว

ศน.สมศักดิ์  วงศ์จำปา

ศน.สุรพงษ์  โลหิตพินทุ

ศน.พรรณี  ดุจดา

ศน.สกล  บารมีรังสิกุล

ศน.ดุสิต  หังเสวก

ศน.ผุสดี  จิระวัฒนกิจ

ศน.สามารถ  ทิมนาค

ศน.พรรณีย์ บัวโต

ศน.ยุพา  ทรัพย์อุไรรัตน์

ศน.เกรียงศักดิ์  สังข์ชัย

ศน.กรุณา  ธูปแพ

ศน.จรรยาพร  ยอดแก้ว

ศน.พิเชฏฐ์  ศรีเมฆ

ศน.นิธิ  ชำนิวณิชนันท์

ศน.วิไล  คชศิลา

ศน.ไพฑูรย์  ปลอดอ่อน

 กุลธิดา

ศน.นิเทศทางไกล....

นางสุนีย์  นิ่มคล้าย 

 
bullet12_push.gifตารางแลกเปลี่ยนเรียนรู้56
bullet12_push.gifกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้,
bullet12_push.gifรวมบทความของศน.ปี 2555

 บทความของศึกษานิเทศก์ปี 2556

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ศน.สามารถ

ศน.สามารถ

ศน.ไพฑูรย

ศน.ไพฑูรย์

ศน.กรุณา

ศน.กรุณา

ศน.ดุสิต

ศน.ดุสิต

ศน.สุรพงษ์

ศน.สุรพงษ์

ศน.ผุสดี

ศน.ผุสดี

ศน.วิไล

ศน.วิไล

ศน.จรรยาพร  2

ศน.จรรยาพร

ศน.สมศักดิ์

ศน.สมศักดิ์

ศน.ยุพา

ศน.ยุพา

ศน.เกรียงศักดิ์

ศน.เกรียงศักดิ์

ศน.สกล

ศน.สกล

ศน.พิเชฏฐ์

ศน.พิเชฏฐ์

ศน.พรรณีย์

ศน.พรรณีย์

ศน.พรรณี

ศน.พรรณี

ศน.นิธิ

ศน.นิธิ

ศน.พรรณภา

ศน.พรรณภา

ศน.กุลธิดา

ศน.กุลธิดา

ศน.ไชยากาล

ศน.ไชยากาล


 
คำชี้แจงการสอบ
แบบกรอกคะแนน
ข้อสอบระดับประถมศึกษา
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษา
คำชี้แจงการสอบ3
แก้ไข มัธยม
รวมเฉลยป.5
รวมเฉลยป.6


anired10_next.gif แบบกรอกคะแนน 2007 version
bullet12_push.gif แบบกรอกคะแนนชั้น ป.6
bullet12_push.gif แบบกรอกคะแนนชั้น ม.3
anired10_next.gif แบบกรอกคะแนน 2003 version
bullet12_push.gif แบบกรอกคะแนนชั้น ป.6
bullet12_push.gif แบบกรอกคะแนนชั้น ม.3
anired10_next.gif เฉลยแบบทดสอบ
bullet12_push.gif เฉลยแบบทดสอบป.6 ภาคเรียนที่ 1
bullet12_push.gif เฉลยแบบทดสอบม.3 ภาคเรียนที่ 1
anired10_next.gif แบบทดสอบ Pre-O-Net : 1-2554
bullet12_push.gif แบบทดสอบม.3 ภาคเรียนที่ 1
      ภาษาไทย           คณิตศาสตร์
      วิทยาศาสตร์       สังคมศึกษาฯ
      สุขศึกษา             ศิลปศึกษา
      การงานอาชีพฯ  ภาษาอังกฤษ
 
bullet12_push.gif แบบทดสอบป.6 ภาคเรียนที่ 1
      ภาษาไทย           คณิตศาสตร
      วิทยาศาสตร์       สังคมศึกษาฯ
      สุขศึกษา             ศิลปศึกษา
      การงานอาชีพฯ   ภาษาอังกฤษ


anired10_next.gif เฉลย Pre-O-Net : 2-2554
anired10_next.gif แบบทดสอบ Pre-O-Net : 2-2554
bullet12_push.gif แบบทดสอบม.3 ภาคเรียนที่ 2
      ภาษาไทย           คณิตศาสตร
      วิทยาศาสตร์       สังคมศึกษาฯ
      สุขศึกษา            ศิลปศึกษา
      การงานอาชีพฯ  ภาษาอังกฤษ
 bullet12_push.gif แบบทดสอบป.6 ภาคเรียนที่ 2
      ภาษาไทย           คณิตศาสตร์
      วิทยาศาสตร์       สังคมศึกษาฯ
      สุขศึกษา            ศิลปศึกษา
      การงานอาชีพฯ ภาษาอังกฤษ

 
ป.6
ชุด 61A ไทย วิทย์ สุขศึกษา
            ศิลปะ การงาน

ชุด 61B สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์    
ชุด 62A ไทย วิทย์ สุขศึกษา
            ศิลปะ การงาน

ชุด 62B สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์

ม.3
ชุด 91C ไทย วิทย์ สุขศึกษา
            ศิลปะ การงาน

ชุด 91D สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์    
ชุด 92C ไทย วิทย์ สุขศึกษา
            ศิลปะ การงาน
ชุด 92D สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์

 
ป.6
         ภาษาไทย-คณิตศาสตร์
         สังคมศึกษา-วิทยาศาสตร
         ภาษาอังกฤษ-สุข-พละ
         ศิลปะ-การงาน

ม.3
         ภาษาไทย-คณิตศาสตร์
         สังคมศึกษา-วิทยาศาสตร์
         ศิลปะ-การงาน-สุข-พละ
         ภาษาอังกฤษ

 

เครื่องมือฝึกทักษะคณิตศาสตร์
 เป็นไฟล์บีบอัด
ดาวน์โหลดไปแตกไฟล์

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

 

 

คลังข้อสอบหลายกลุ่มสาระ
คลังข้อสอบคณิตศาสตร์
ข้อสอบ O-Net
ข้อสอบ O-Net ปี 53 ป.6
ข้อสอบ O-Net ปี 53 ม.3
ข้อสอบ O-Net ปี 52 ป.6
ข้อสอบ O-Net ปี 52 ม.3

แบบทดสอบการคิดเลขเร็ว
pdf      ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  
               ป.6 ป.6 ชุดที่ 2
word      ป.1 ป.2  ป.3  ป.4  ป.5
               ป.6  
.6ชุดที่ 2

แบบฝึกทักษะการคิด (เลข) คล่อง
    ปก        ป.1  ป.2  ป.3  
                 ป.4  ป.5  ป.6  
   เนื้อหา   ป.1  ป.2  ป.3  
                 ป.4  ป.5  ป.6
 
ตัวอย่างแบบทดสอบ NT    ชั้นป. 3
 
ขุดที่ 1   ชุดที่ 2    ชุดที่ 3    ชุดที่ 4  
 ชุดที่ 5  ชุดที่ 6   ชุดที่ 7    ชุดที่ 8    
 ชุดที่ 9

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประเมิน
และการกรอกข้อมูล
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เครื่องมือประเมินจุดเน้น 

ป.1

ป.2

ป.3

.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

เกณฑ์ทั่วไป
คำอธิบายการกรอกข้อมูล
 21 กุมภาพันธ์ 2556


เอกสารเกี่ยวกับการกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ สพฐ.

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.
    การศึกษาปฐมวัย       
    
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานสถานศึกษา
    การศึกษาปฐมวัย   
word                                           การศึกษาขั้นพื้นฐาน   word
    
ใบแก้คำผิด ปฐมวัย                                                    ใบแก้คำผิด ขั้นพื้นฐาน

เอกสารเผยแพร่ของสพป.นฐ.เขต 1

SAR ปี 2554.rar
เครื่องมือประเมินมาตรฐาน มีสูตร  ไม่มีสูตร

words_spark_new.gif
ตัวอย่างการเขียนโครงการและการรายงาน
 
Download ที่เป็นไฟล์ word   

 

รายงานผลการศึกษาผลการประเมินภายนอกรอบสอง
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ปกหน้า-หลัง   บทนำ   บทที่ 1-3   บทที่ 4   บทที่ 5
บรรณานุกรม  ภาคผนวก 1  ภาคผนวก

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและปีที่ประเิมินรอบสอง

เอกสารของสมศ.


bullet12_push.gif
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย
pdf
bullet12_push.gif ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน word   pdf

 

 

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ ASEAN

การศึกษา:การสร้างประชาคมอาเซียน

การศึกษา:กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

กรอบหลักสูตรอาเซี่ยน สพป.นฐ.เขต 1 ดาวน์โหลด

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อาเซี่ยน  ดาวน์โหลด

Spirit Of ASEAN   bullet19_gray.gif    Spirit Of ASEAN 2015

การสร้างหลักสูตรอาเซี่ยน

ตัวอย่างกิจกรรมอาเซี่ยนศึกษา 1   ดาวน์โหลด

ตัวอย่างกิจกรรมอาเซี่ยนศึกษา 2   ดาวน์โหลด

แบบนิเทศอาเซี่ยน   ดาวน์โหลด

เพลงอาเซี่ยน  1   2   3   4


แนวทางบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร   
 ปก              
บทนำ
ตอนที่ 1                   
ตอนที่ 2
                   


ตอนที่ 3

ตอนที่ 4             
ตอนที่ 5         
บรรณานุกรมอัพเดทข่าวเด่น


อัพเดทข่าวการศึกษาanired10_next_1.gif คลิกที่ชื่อ  เื่พื่่อชมปฏิทินส่วนตัวของศึกษานิเทศก์แต่ละท่าน

พรรณภา

จรรยาพร

ยุพา

ผุสดี

สกล

กรุณา

 สุรพงษ์

ไพฑูรย์

 พรรณี

 วิไล

 พิเชฏฐ์

 สามารถ

 นิธ

สมศักดิ์ 

 ดุสิต

 เกรียงศักดิ์

 พรรณีย์  บัวโต

กุลธิดา

ไชยากาล

 

 

 

 

 

 

bullet12_push.gif การประเมินนักเรียนชั้นป.3 ปี 2555
bullet12_push.gif ตัวอย่างโปรแกรมทำปพ.
bullet12_push.gif รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bullet12_push.gif การฝึกคิดจากนิทาน    word
      ฟังนิทานที่นี่
bullet12_push.gif สังเคราะห์กิจกรรมส่งเสริม
     จิตสาธารณะ

bullet12_push.gif
ใหม่ล่าสุด ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
      และงานวิชาการสถานศึกษา
       word   pdf

bullet12_push.gif
การปรับโครงสร้างเวลาเรียน
bullet12_push.gif
การสอนคณิตศาสตร์ให้คิดเป็น
bullet12_push.gif
เครื่องมือนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปี 2554
bullet12_push.gif
แนวการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
bullet12_push.gif
แนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ       ppt
bullet12_push.gif รายงานการสังเคราะห์ การน้อมนำ
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
     การเรียนการสอน
bullet12_push.gif การนิเทศภายใน
      หัวใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
bullet12_push.gif ผลการสอบONET53
      และการนำไปใช้
bullet12_push.gif 6 เดือน 6 คุณภาพ VS 777
bullet12_push.gif จุดเน้น สพป.นครปฐม ปี 54
bullet12_push.gif สารพันปัญหาการวัดผล
      ตามหลักสูตรฯ2551
bullet12_push.gif จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
bullet12_push.gif จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
bullet12_push.gif เอกสารหลักฐานการศึกษา
      ตามหลักสูตรฯ2551
 
bullet12_push.gif การจัดทำ CAI  word
 
bullet12_push.gif การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ตัวอย่างแนวทางการจัดทำหน่วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถิ่น

bullet12_push.gif แนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น        word
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   word
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   word
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   word
bullet12_push.gifั้นประถมศึกษาปีที่ 6   word
bullet12_push.gif ม.3 ภาคเรียนที่ 1           word
bullet12_push.gif ม.3 ภาคเรียนที่ 2           word 
bullet12_push.gif รายนามผู้จัดทำ             word

เว็บไซต์ภายนอก

bullet12_push.gif Google
bullet12_push.gif กระทรวงศึกษาธิการ
bullet12_push.gif สพฐ.
bullet12_push.gif สมศ.
bullet12_push.gif สพท.นครปฐม เขต 1
bullet12_push.gif Km นครปฐม เขต 1
bullet12_push.gif Facebook นครปฐม เขต 1
bullet12_push.gif นสพ.คอม
bullet12_push.gif nectec
bullet12_push.gif npt3 เว็บ ศน.ไพฑูรย์
bullet12_push.gif ทรูปลูกปัญญา
bullet12_push.gif Thaiware.com
bullet12_push.gif nitesonline.net/
bullet12_push.gif เว็บไซต์ sornorthai.net

เว็บไซต์ Socail Network

bullet12_push.gif Gotoknow
bullet12_push.gif Facebook
bullet12_push.gif Facebook กลุ่มนิเทศ
bullet12_push.gif Hi5
bullet12_push.gif Kruthainpt1
bullet12_push.gif Kruthai Socailgo
 

          ปีการศึกษา 2555

การนิเทศครั้งที่2ภาคเรียนที่ 2
bullet12_push.gif แผนนิเทศครั้งที่ 2-2-2555
bullet12_push.gif เครื่องมือนิเทศครั้งที่ 2-2-2555
bullet12_push.gif แบบบันทึกนิเทศเต็มพิกัด

การนิเทศครั้งที่1ภาคเรียนที่ 2
bullet12_push.gif รายงานการนิเทศครั้งที่ 1-2-2555
bullet12_push.gif แผนนิเทศครั้งที่ 1-2-2555
bullet12_push.gif ปฏิทินนิเทศครั้งที่ 1-2-2555
bullet12_push.gif คู่มือนิเทศครั้งที่ 1-2-2555
bullet12_push.gif แบบบันทึกนิเทศ1-2-2555
bullet12_push.gif แบบบันทึกนิเทศ1-2-2555 word

การนิเทศครั้งที่1ภาคเรียนที่ 1
bullet12_push.gif แผนนิเทศครั้งที่ 1-1-2555
bullet12_push.gif ปฏิทินการนิเทศ 1-1-2555         
bullet12_push.gif บบติดตามตรวจสอบ
bullet12_push.gif รายงานการนิเทศ ครั้งที่ 1-1-2555
bullet12_push.gif รายงานผลการดำเนินงาน
       ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ
       ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
bullet12_push.gif แผนนิเทศปีการศึกษา2555
 
bullet12_push.gifวัฒนธรรมศึกษานิเทศก์ป ี55

           ปีการศึกษา 2554
bullet12_push.gif แผนนิเทศ ครั้งที่1-1-2554
bullet12_push.gif คู่มือนิเทศครั้งที่1-2-2554
bullet12_push.gif รายงานนิเทศ ปีการศึกษา2554
bullet12_push.gifแผนนิเทศปีการศึกษา 2554
     ปก  บทนำ  บทที่ 1 บทที่ 2  
     บทที่ 3   ภาคผนวก
bullet12_push.gifวัฒนธรรมศึกษานิเทศก์ป ี54

           ปีการศึกษา 2553              
bullet12_push.gif คู่มือนิเทศครั้งที่1-2-2553
bullet12_push.gif ปฏิทินนิเทศ ครั้งที่1-2-2553
bullet12_push.gif แบบนิเทศ ครั้งที่1-2-2553
bullet12_push.gif
แผนนิเทศ ปีการศึกษา 2553
      
file.pdf    file.zip
bullet12_push.gifครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
bullet12_push.gifครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ข้อสอบนิเทศมกราคม 2554
         ป.6                  ม.3


ด้านปัจจัยพื้นฐาน

bullet12_push.gif จำนวนนักเรียน10 มิ.ย.55
bullet12_push.gif รายชื่อโรงเรียนแยกเป็นกลุ่ม
bullet12_push.gif ราื่ยชื่่ือโรงเรียนทุกสังกัด
bullet12_push.gif หมายเลขโทรศัพท์ ผอ.โรงเรียน
bullet12_push.gif จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2554
              Excel                 Pdf
 
                   
ด้านผลผลิต

bullet12_push.gif ผลสัมฤทธิ์ ปี 50- 52
bullet12_push.gif ข้อมูล NT ปี 2552
bullet12_push.gif ข้อมูล NT+LAS ปี 2552
bullet12_push.gif ข้อมูล NT+LAS ปี 2553
bullet12_push.gif
ข้อมูล NT ปี 2554

        
ด้านโครงสร้างและบริการ

bullet12_push.gif คำสั่งมอบหมายงานศน.ปี'56
      ศน.หัวหน้ากลุ่มงาน
      ศน.ประจำกลุ่มงาน
      ศน.ประจำกลุ่มสาระฯ
      ศน.ประจำกลุ่มโรงเรียน
      ศน. ประจำโรงเรียน

bullet12_push.gif คำสั่งมอบหมายงานศน.ปี'54
      ศน.หัวหน้ากลุ่มงาน
      ศน.ประจำกลุ่มงาน
      ศน.ประจำกลุ่มสาระ
      ศน.ประจำกลุ่มโรงเรียน
      ศน. ประจำโรงเรียน

bullet12_push.gif
ระเบียบว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน
 
bullet12_push.gifคำสั่งรองผอ.เขต ดูแลกลุ่มโรงเรียน
bullet12_push.gif โครงสร้างกลุ่มนิเทศ
bullet12_push.gif แบบ นป.1
bullet12_push.gif แบบ นป.2
bullet12_push.gif แบบ นป.3
bullet12_push.gif แบบ นป.4
bullet12_push.gif รวมเอกสารการเงิน
bullet12_push.gif แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
bullet12_push.gif แบบขออนุมัติไปราชการ
bullet12_push.gif แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัว
bullet12_push.gif แบบเบิกค่าพาหนะเดินทาง
bullet12_push.gif ใบรับรองแทนใบเสร็จ
bullet12_push.gif ใบเบิกค่าชดเชยน้ำมัน
bullet12_push.gif สัญญายืมเงิน
bullet12_push.gif สัญญายืมเงิน
bullet12_push.gif ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ
bullet12_push.gif ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.53
bullet12_push.gif ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 50-52
bullet12_push.gif แบบปพ.1


ปี 2554

bullet12_push.gif ครั้งท ีุ่6 ปี 2554bullet12_push.gif ครั้งท ีุ่7 ปี 2554
bullet12_push.gif ครั้งท ีุ่8 ปี 2554

ปี 2555

ครั้งที่่ 1   ครั้งที่ 2     ครั้งที่่ 3   ครั้งที่ 4
ครั้งที่่ 5   ครั้งที่ 6     ครั้งที่่ 7   ครั้งที่ 8 

 

 


 
Edit  by  Paitoon  Plordon  Tel 081 2993739  e-mail : pp.plordon@gmail.com