บุคลากรทางการศึกษาของรัฐ และเอกชนที่ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมอนเทสซอริ
โดยสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย (Montessori Association of Thailand : MAT)
และสมาคมมอนเทสซอริสากล (Association Montessori Internationale : AMI)

 ภาคเหนือมณีวรรณ นรินยา
โรงเรียนบ้านธงชัย
จังหวัดตาก

ณัฏฐพร คำขาด
โรงเรียนอนุบาลแพร่
จังหวัดแพร่

 พรรณิภา กาศวิลาศ
โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
จังหวัดแพร่

 สมจิตร เอื้ออรุณ
สพป. แพร่ เขต 1
จังหวัดแพร่

 ประภาพร ตาเจริญเมือง
โรงเรียนบ้านดอยคำ
จังหวัดลำพูน

 บุษบา ภู่อรุณ
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย

 พิชญาภา เกษรบัว
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย

 รัชฎา กุลศิริ
โรงเรียนวัดห้องสูง
จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกษมาพร เข็มสันเทียะ
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่นกัญญารัตน์ นามวิเศษ
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
จังหวัดขอนแก่นจิตรลดา ศรีแสนยง
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
จังหวัดขอนแก่น

 จินดา อนุพันธ์
สพป. ขอนแก่น เขต 2
จังหวัดขอนแก่น

 ฉวีวรรณ กองเกิด
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น

 ทัศนีย์ สาคมิตร
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ
จังหวัดขอนแก่น

 ทิฆัมพร ขามคำ
โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี
จังหวัดขอนแก่น

 ทองใส วรแสน
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
จังหวัดขอนแก่น

 นภาภรณ์ สมทรัพย์
โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
จังหวัดขอนแก่น

 ประณีต อ้มเถื่อน
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
จังหวัดขอนแก่น

 ประภาภรณ์ ศรีจิรโสภณภักดี
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น

 ปาริชาต หมื่นไธสง
โรงเรียนบ้านหนองรัดป่า
จังหวัดขอนแก่น

 ปิยาณี สืบวงษา
โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
จังหวัดขอนแก่น

 พรทิพา เรืองแหล่
โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว
จังหวัดขอนแก่น

 พรรณี โพธิ์ศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
จังหวัดขอนแก่น

 ละออง ราชณรงค์
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น

 ลำใย ชูรัก
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
จังหวัดขอนแก่น

 วรรณภา เย็นเหลือ
โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล
จังหวัดขอนแก่น

 วรรณา ชัยมาตย์
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
จังหวัดขอนแก่น

 วราภรณ์ พิไลกุล
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
จังหวัดขอนแก่น

 วรีพร งามพรม
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
จังหวัดขอนแก่น

 วิลัยวรรณ ต่อชีพ
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
จังหวัดขอนแก่น

 วิไล ขุนสุวรรณ
โรงเรียนบ้านนองแวงท่าวัด
จังหวัดขอนแก่น

 วิไลวรรณ จันทร์ภิรมย์
โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล
จังหวัดขอนแก่น

 สมหวัง สีหามาตย์
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
จังหวัดขอนแก่น

 สุทธิณี ยศม้าว
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
จังหวัดขอนแก่น

 เสาวคนธ์ ชุมยางสิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
จังหวัดขอนแก่น

 อำนวย พิมพ์สอน
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น

 ทิพวรรณ คันทา
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

 บุณณดา พรรณขรรค์
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

 มณี สีแก่นจันทร์
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
จังหวัดร้อยเอ็ด

 สวาสฎิพร แสนคำ
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
จังหวัดร้อยเอ็ด

 เด่นดวง ธรรมทวี
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
จังหวัดศรีสะเกษ

 พัชรี ทองแม้น
โรงเรียนบ้านสามเส้า
จังหวัดศรีสะเกษ

 พัตราภรณ์ วอนอก
โรงเรียนบ้านนารังกา
จังหวัดศรีสะเกษ

 พิสมัย ถิระโคตร
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
จังหวัดศรีสะเกษ

 มานิต สิทธิศร
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
จังหวัดศรีสะเกษ

 รำไพ เที่ยงดา
โรงเรียนบ้านสว่าง
จังหวัดศรีสะเกษ

 รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
จังหวัดศรีสะเกษ

 ลมเลือน โพธิสาร
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

 วงเดือน สหุนาฬ์
โรงเรียนบ้านาไพรงาม
จังหวัดศรีสะเกษ

 วนิดา คำดี
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
จังหวัดศรีสะเกษ

 อรกัญญา ทองขาว
โรงเรียนบ้านโนนสูง
จังหวัดศรีสะเกษ

 อุบล อุทัยกาญจน์
โรงเรียนบ้านปูน
จังหวัดศรีสะเกษ

 สุภาวดี เกษทองมา
โรงเรียนบ้านหนองฝือ
จังหวัดหนองคาย

 ชัยศรี ยิ่งเจริญ
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 หอมหวล อุภัยพรม
โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ
จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ภาคกลางกัลยา คงเพิ่มพูล
โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานครขวัญใจ ชินสร้อย
สำนักงานวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานครจตุพร ศรีขวัญเมือง
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 มัณฑริกา วิฑูรชาติ
โรงเรียนอนันตา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 วัฒนา สง่างาม
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 วิภาดา ทิพอุตร
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 สุภา พงษ์วิไลย์
โรงเรียนอนุบาลสีชมพู
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 อัจฉรา ปะเทสัง
โรงเรียนอนุบาลสีชมพู
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 จรรยา เนียมณรงค์
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

 วันเพ็ญ เหี้ยมโท้
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

 วิลาวัลย์ พวงจันทร์
โรงเรียนบ้านแหลมยาง
จังหวัดนครสวรรค์

 กาญจนี เสียงเพราะ
โรงเรียนดอนใจดี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 บุญชู อังสวัสดิ์
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 มัลลิกา งามสะอาด
โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 กรรณิกา กระกรกุล
โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี

 ธัญญา สุขจันทร์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
จังหวัดราชบุรี

 อุษา เจริญรัตน์
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
จังหวัดราชบุรี

 สุมาลี รัชวัตร์
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
จังหวัดสระบุรี

 

ภาคใต้ และต่างประเทศณัฐรุจา พลานิวัติ
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ปิยวรรณ สำราญ
โรงเรียนบ้านลากอ
จังหวัดยะลา

 ภาริตา บัวพงศ์ชน
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
จังหวัดยะลา

 เสาวนิตย์ สุภาพบุรุษ
โรงเรียนอาสิศึกษา
จังหวัดยะลา

 Catherine Wilson
Wa 059 Montessori School
New Zealandหากพบข้อบกพร่อง
กรุณาแจ้งได้ที่ wichean_r@hotmail.com

Return to main page