คำขวัญประจำโรงเรียน    "เรียนเด่น   กีฬาดี   มีคุณธรรม   นำความเจริญ"
        ประวัติโรงเรียน
        ทิศทางโรงเรียน
        แผนผัง
        สัญลักษณ์/ความหมาย
        ทำเนียบผู้บริหาร
        คณะครู/ผู้บริหาร
        เพลงประจำโรงเรียน
 
 
 
        งานเกษียณอายุ
        Open house
        วันไหว้คร
        วันวิสาขบูชา
        ประชุมผู้ปกครอง
        โครงการเด็กไทยไปวัด
        พระธรรมฑูต
        โครงงานคอมพิวเตอร์
        เลือกประธานนักเรียน
        วันพ่อแห่งชาติ
        สุขภาพดีกับกรมอนามัย
        e-learning กระทรวงศึกษา
        แนะแนวการศึกษาและชีวิต
        สถาบันการศึกษาทางไกล
        การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ)
        สสวท.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                   วันเด็กแห่งชาติปี 2556 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 

                   คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2556

                        "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน "

                 

 

 

 
 

 

Open House

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นายมนัส ชัยยะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ประวัติรับราชการ
           ผู้อำนวยการมนัส ชัยยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
 


  

 

 
โรงเรียนคงทองวิทยา  135 หมู่1  ตำบลสามง่าม  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  73150
โทร. 034-381769  โทรสาร. 034-381077