เกี่ยวกับโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
งาน/โครงการ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

เว็บไต์เพื่อการเรียนรู้

 

 

ผู้ดูแลระบบ

นายเด่นแก้วพงษา
นายนวพล ศรีเอี่ยมสอาด

 

สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง
ม.3 ต.หนองปากโลง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร.034-261347
แฟกซ์ 034-261347

                         

ผลงานทางวิชาการของอ.สุรพิน แสงเดือนฉาย

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องที่ศึกษาวิจัย : การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการโดยใช้การจัดประสบการณ์กิจกรรมเล่านิทานที่ครูแต่งเองโดยใช้ชื่อเรื่องจากคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการเป็นเค้าโครง

ชื่อผู้ศึกษาวิจัย : นางสุรพิน แสงเดือนฉาย

ปีที่ทำการศึกษาวิจัย : ปีการศึกษา 2550

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมเล่านิทานที่ครูแต่งเองโดยใช้ชื่อเรื่องจากคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการเป็นเค้าโครง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่ครูแต่งเอง โดยใช้ชื่อเรื่องจากคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการเป็นเค้าโครง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 21 คน ศึกษาอยู่ โรงเรียนบ้านหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2550

เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการคือ 1) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานที่ครูแต่งเองโดยใช้ชื่อเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการเป็นเค้าโครง 2) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำไปเทียบเกณฑ์ในการแปลความหมายมาทดสอบหาค่า t - test (Dependent)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ หลังจากการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทาน คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐานทั้ง 8 ประการ สูงขึ้น

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยนำเอาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แต่ละเรื่อง จำนวน 8 เรื่อง มาทดสอบค่าทางสถิติ t - test (Dependent) ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานที่ครูแต่งเองโดย ใช้ชื่อเรื่องจากคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการเป็นเค้าโครง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01