เกี่ยวกับโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
งาน/โครงการ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

เว็บไต์เพื่อการเรียนรู้

 

 

ผู้ดูแลระบบ

นายเด่นแก้วพงษา
นายนวพล ศรีเอี่ยมสอาด

 

สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง
ม.3 ต.หนองปากโลง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร.034-261347
แฟกซ์ 034-261347

                         

ผลงานทางวิชาการของอ.สุดารัตน์ เหลืองทองวัฒนา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องที่ศึกษาวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษาวิจัย : นางสุดารัตน์ เหลืองทองวัฒนา

ปีที่ทำการศึกษาวิจัย : ปีการศึกษา 2550

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ E1/E2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึกทักษะชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่5 3 ) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกทักษะชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 22 คน ศึกษาอยู่ โรงเรียนบ้านหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2550 สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำไปเทียบเกณฑ์ในการแปลความหมายมาทดสอบหาค่า t - test (Dependent)

เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกทักษะชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ E1/E2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึกทักษะชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระดับสถิติ .05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกทักษะชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงขึ้น