โรงเรียนบ้านคลองตัน  หมู่ 2 ตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   สพท. นครปฐม เขต1
 
bar_green.gif
         
  โรงเรียนบ้านคลองตัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลวังน้ำเขียว(อดีตตำบลทุ่งกระพังโหม)  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   ตั้งขึ้นเมื่อ  15  กรกฎาคม  ..  2482  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน  มีพื้นที่ขนาด  6  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
..  2504  ได้รื้อศาลาวัดมาสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก หลังคามุงสังกะสี ต่อมาชำรุดจึงได้รื้อถอนในปี 2531 โดยได้รับความช่วยเหลือจากราษฎร 
.. 2523  ได้รับงบจากทางราชการจัดสร้างอาคารเรียนแบบ  017 .
.. 2523 ได้รับงบฯต่อเติม 3  ห้องเรียนแต่ไม่เพียงพอ พระครูบุญรอด  สิทธิการ/คณะครูผู้ปกครอง/คณะกรรมการโรงเรียน/ชุมชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนได้จัดสร้างต่อเติมอีก 1 หลัง  และอาคารชั่วคราวอีก  1 หลัง  
..  2538 สร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด  5 x 12 เมตร 
.. 2543  ได้รื้ออาคารอเนกประสงค์ซึ่งชำรุดมากแล้วมา  ปรับปรุงสร้างขึ้นใหม่ในด้านทิศเหนือ 
.. 2544 คณะครู/นักการได้ร่วมจัดสร้างที่จอดรถครูจำนวน  2  ช่อง เพิ่มเติมปี พ.. 2545 อีก 1 ช่อง 
.. 2545 คณะครู/นักเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสร้างฐานพระไว้ด้านหน้าโรงเรียนโดยพระครูวิมล สิทธิการ เจ้าอาวาสวัดวังน้ำเขียวได้มอบพระพุทธชินราชจำลองมาประดิษฐ์ฐาน

 ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน 017    จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน อาคารประกอบ   6  หลัง   โรงเรียนบ้านคลองตัน  หมู่ที่  2  ตำบลวังน้ำเขียว    อำเภอกำแพงแสน    จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์  73140     โทรศัพท์/โทรสาร     0-3435-2066     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

  
 โรงเรียนบ้านคลองตัน ตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
สพท. นครปฐม เขต1
   โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม และดำเนินชีวิตตามวิถีแบบชาวพุทธ อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแบบสายกลาง ที่เป็นทางแห่งความสุข สงบ นักเรียนมีศีล สมาธิ และปัญญา ตามหลักของไตรสิกขาและสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 คำขวัญ           
วิชาการนำหน้า 
กีฬาสนับสนุน   คู่คุณธรรม

     นำประชาธิปไตย    ใฝ่ใจในการทำงาน

 

 

คติธรรม
                  อะนะริยัง  กะริสสามิ   
ชาวพุทธจะไม่กระทำสิ่งที่ต่ำทราม 
ชาวพุทธ  จะกระทำสิ่งที่ดีงาม 
ชาวพุทธจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 
นี่คือความสุขของพวกเรา 
“ชาวพุทธ”

แนวคิดชีวิตแบบพุทธะ —

 

 

 

 

 

 

 

 

[   Home  | ประวัติ  |  วิสัยทัศน์   วิถีพุทธ  | บุคลากร  | คุณลักษณะ  ]