เห็ดภูฐาน

         เห็ดเป็นอาหารที่คนนิยมบริโภค เพราะมีรสชาติดี มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ มีแคลลอรี่ต่ำ เห็ดที่เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นอาหารปลอดสารพิษ-สารเคมี ส่วนเห็ดที่คนเพาะเลี้ยงเป็นส่วนมากจะใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นส่วนผสมในการเพาะ ทำให้เห็ดมีรสชาติและกลิ่น ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค สารพิษ-สารเคมียังตกค้างและสะสมในร่างกายของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดด้วย
          EM คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ รวบรวมเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ในหมวดสร้างสรรค์ ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์กว่า 80 ชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตEM มีประโยชน์ไม่เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นแต่สามารถใช้ได้ผลดีทั้งในด้านปศุสัตว์ ประมง และการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดภูฐานคือ ช่วงเวลาเดือนมกราคม-มีนาคม     และพฤษภาคม-ธันวาคม และอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 25-28 องศาเซลเซียล