โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2551 ระดับประถมศึกษา
โครงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้คู่คุณธรรม

Economy Efficiency Phylosophy Through Self-Directed Leaning

โดย นักเรียนโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย สพท.นครปฐม เขต 1

หลักธรรมสำคัญ :  คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ (ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย สามัคคี      มีน้ำใจ  สุภาพ สะอาด)

พระราชดำริสำคัญ :วามพอเพียง ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล   3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ประเด็นปัญหาหลัก : จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก(ส.ม.ศ.) รอบ 2 พ.ศ. 2549 เสนอแนะให้ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์   มีวิจารณญาณ     มีความคิดสร้างสรรค์    คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์      ควรจัดการเรียนการสอนโดยโครงงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น   ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ได้สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง

กิจกรรมเด่น : โครงงานได้จัดกิจกรรมเงินออม  ปลูกข้าว  ปลูกข้าวโพด เพาะเห็ด  ปลูกกระเจี๊ยบ ปลูกผักบุ้ง  ปลูกผักชี ทำน้ำยามหัศจรรย์  โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล    การมีภูมิคุ้มกัน บูรณาการสู่การเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักความพอเพียง  การบันทึกข้อมูลและการรายงานกิจกรรมโดยใช้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบด้วย ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความมีวินัย ความสามัคคี  ความมีน้ำใจ  ความสุภาพ ความสะอาด สร้างลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน

ผลที่เกิดขึ้น : นักเรียนได้จัดทำโครงงานเป็นรายกลุ่ม   ส่งผลให้มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์   มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์   คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน ์ ตลอดจนคิดเป็น   ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น   และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง

 

นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงาน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปลูกข้าวโพด

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปลูกผักชี

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ปลูกผักบุ้ง

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เพาะเห็ด

5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปลูกกะเจี๊ยบเขียว

6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  เงินออม

7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ปลูกข้าว

8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  น้ำยามหัศจรรย์

 

 

พระสงฆ์ที่ปรึกษา :    ระครูพินิตสุตาคม

เจ้าอาวาสวัดลาดหญ้าไทร  และเจ้าคณะตำบลห้วยขวาง

ผู้บริหารที่ปรึกษา : นายกุลชร  เหลืองสุดใจชื้น  
                   (
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย)

ครูที่ปรึกษา : นางสาวเสาวนีย์   เจริญผล  
             (
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)

 

ข้อมูลโรงเรียน:จำนวนครู 9 คน นักเรียน 109  คน
 แยก
  เป็น ชาย  52  คน  หญิง  57  คน

ติดต่อ : นางสาวเสาวนีย์  เจริญผล 
          
โทร  081 – 0124160

อีเมล์ : June .9.2526.@thaimail.com

 

สนับสนุนโดย : คณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7 ตำบลห้วยขวาง  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 

cursor