สีประจำโรงเรียน

ฟ้า : ขาว

อักษรย่อ

บ.ด.ซ.

ปรัชญา

พัฒนาวิชาการ  ประสานความร่วมมือ  ถือมั่นคุณธรรม  สร้างสรรค์สุนทรีย์

คติธรรมประจำโรงเรียน

ผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้ด้วยตนเอง
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข

เอกลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนซากสามารถออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ฮูลาฮูป

อัตลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนซาก มีความประหยัดและพอเพียง