farm_home.gif

โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2558

โรงเรียนบ้านบัวแดง
1.  โครงการห้องสมุดโรงเรียน                                                                         งบประมาณ          10,000   บาท

2.  โครงการสอนซ่อมเสริม                                                                               งบประมาณ            1,000    บาท

3.  โครงการปรับปรุงสื่อคอมพิวเตอร์                                                              งบประมาณ          20,000   บาท

4.  โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียน                      งบประมาณ          10,000   บาท

                          5.  โครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                                              งบประมาณ            3,000    บาท

6.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ                                                                            งบประมาณ            5,000    บาท

7.  โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่                  งบประมาณ         40,000   บาท

8.  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน                                                          งบประมาณ            1,000    บาท

9.  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                          งบประมาณ            3,000    บาท

10.  โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน                    งบประมาณ            1,000    บาท

11.  โครงการสหกรณ์โรงเรียน                                                                        งบประมาณ                -        บาท

12.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                                                           งบประมาณ            3,000    บาท

13.  โครงการวันสำคัญ                                                                                       งบประมาณ            4,000    บาท

14.  โครงการบริหารจัดการงบประมาณ                                                         งบประมาณ            1,000    บาท

15.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ        50,000   บาท

16.  โครงการอาหารกลางวัน                                                                            งบประมาณ               -         บาท

17.  โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน                                       งบประมาณ          10,000   บาท

18.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน                                       งบประมาณ            2,000    บาท

19.  โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน              งบประมาณ               -         บาท

20.  โครงการส่งเสริมกีฬา                                                                                 งบประมาณ          10,000   บาท

21.  โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น                                                               งบประมาณ          50,000   บาท

22.  โครงการโรงเรียนสีขาว                                                                             งบประมาณ            1,000    บาท

23.  โครงการพัฒนาบุคลากร                                                                            งบประมาณ          10,000   บาท

24.  โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์                                                            งบประมาณ            3,000    บาท

25.  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม                                                   งบประมาณ            5,000    บาท

26.  โครงการปรับปรุงดุริยางค์โรงเรียน                                                         งบประมาณ          10,000   บาท

27.  โครงการเรารักภาษาไทย                                                                           งบประมาณ          10,000   บาท

28.  โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย                                         งบประมาณ            2,000    บาท

29.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษา     งบประมาณ            2,000    บาท
30.  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี                                                         งบประมาณ      10,000   บาท
31.  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน  งบประมาณ              1,000    บาท
32.  โครงการของบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ            -    บาท

33.  โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา                                                            งบประมาณ          20,000   บาท

34.  โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                     งบประมาณ          40,000   บาท 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

สุชิน    ถิ่นโพธิ์วงษ์

( นายสุชินถิ่น    โพธิ์วงษ์ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวแดง

 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ

บุญเยี่ยม    ทั่งเหมือน

( นายบุญเยี่ยม    ทั่งเหมือน )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านบัวแดง