ปีการศึกษา 2552,  2553, 2554  ปัจุจบัน

farm_home.gifการประกวด/แข่งขันความสามารถทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่  62    ปีการศึกษา 2555

ชื่อ-นามสกุล

รางวัล

ระดับ

ครูผู้ฝึกสอน

เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยืนยงค์
เด็กชายปรเมษฐ์  เล่ห์บุญ
เด็กชายฐิติวัลคุ์  ประจำเมือง

เหรียญเงิน
กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน

ปฐมวัย

นายธนิต  กำมา
นางมาลี  อารีรัตน์

เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เสนาะวาที
เด็กหญิงขวัญเรือน  ทั่งเมือน
เด็กชายวรเมธ  คงคาสี

เหรียญทองแดง
กิจกรรมการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

ปฐมวัย

นายธนิต  กำมา
นางมาลี  อารีรัตน์

 เด็กชายศิวัช  น่วมปฐม

เหรียญทองแดง
การอ่านออกเสียง

ป.1-3

นายธนิต  กำมา
นางสมสลวย  ดอนจันทร์ทอง

 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีนวล

เหรียญทองแดง
การอ่านออกเสียง

ป.4-6

นายธนิต  กำมา
นางสมสลวย  ดอนจันทร์ทอง

 เด็กหญิงสุพัตรา  เชื้อแถว

เหรียญทองแดง
การเขียนเรียงความ

ป.1-3

นายธนิต  กำมา
นางสมสลวย  ดอนจันทร์ทอง

 เด็กหญิงรัตนา  แก้วมา

เหรียญทอง
การเขียนเรียงความ

ป.4-6

นายธนิต  กำมา
นางสมสลวย  ดอนจันทร์ทอง

 เด็กหญิงสุพัตรา  เชื้อแถว

ชมเชย
การคิดเลขเร็ว

ป.1-3

นางสมสลวย  ดอนจันทร์ทอง

เด็กชายสิทธิเดช  เนียมเตียง

ชมเชย
การคิดเลขเร็ว

ป.4-6

นางสาววรัทยา  ห้วยหงษ์ทอง

เด็กหญิงบุญญารัตน์  คำเรือน

ชมเชย
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ป.1-3

นางสมสลวย  ดอนจันทร์ทอง

เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีนวล

ชมเชย
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ป.4-6

นางสาววรัทยา  ห้วยหงษ์ทอง

เด็กหญิงรัตนา  แก้วมา
เด็กชายชัยชนะ  รุผักชี

เหรียญทองแดง
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
ด้วยโปรแกรม GSP

ป.4-6

นางสาววรัทยา  ห้วยหงษ์ทอง

เด็กชายชายชล  ยืนยงค์
เด็กชายวีรชัย  ศรีทา

เหรียญทองแดง
เครื่องร่อนกระดาษประเภทร่อนไกล

ป.1-3

นางสาวเยาวพา  อารีรัตน์

เด็กชายสุเมธา  สุวรรณเวช
เด็กหญิงวสุนันท์  คงคาสี

เหรียญเงิน
มารยาทไทย

ป.4-6

นายสิทธา  ยันตรีสิงห์

 เด็กหญิงชลธิชา  แก่นประกอบ

เหรียญทองแดง
การวาดภาพระบายสี

ป.1-3

นางมาลี  อารีรัตน์

 เด็กหญิงฐิติวรรณ  วันศุกร์

เหรียญเงิน
การวาดภาพระบายสี

ป.4-6

นางมาลี  อารีรัตน์

เด็กหญิงดรุณี  แย้มพวง

เหรียญทอง
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประถมศึกษา

นายสิทธา  ยันตรีสิงห์

เด็กหญิงประภาศิริ  รุผักชี

เหรียญทองแดง
Story  Telling

ป.4-6

นางสาววราศิณี  มณีเนตร

การประกวด/แข่งขันความสามารถทางวิชาการ  ตามโครงการเทิดพระเกียรติพ่อหลวง  
จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

เด็กหญิงรัตนา  แก้วมา

รองชนะเลิศ อันดับ 1
การเขียนเรียงความ

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านบัวแดง

เด็กหญิงฐิติวรรณ  วันศุกร์

รองชนะเลิศ อันดับ 1
การวาดภาพระบายสี

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านบัวแดง

เด็กหญิงวสุนันท์  คงคาสี

ชมเชย
การคัดลายมือ

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านบัวแดง